>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز   
سال:1398 - دوره:26 - شماره:2


  tick  اعتباریابی ابزار صلاحیت‌های یادگیری مادام‌العمر دانشجویان در عصر دیجیتال - صفحه:177-196

  tick  بازشناسی مفهوم «موقعیت» در رویکردهای تربیت ارزشی معاصر - صفحه:1-26

  tick  بررسی تحلیلی ابعاد میانجیگری فناورانه «آموزش معکوس» در رویکرد پساپدیدارشناسی - صفحه:131-154

  tick  تاثیر آموزش استدلال ورزی در محیط بازخورد همتای آنلاین بر روی فرایند و پیامدهای یادگیری - صفحه:71-88

  tick  رابطه علی جو مدرسه و امکانات آموزشی با التزام شغلی به صورت مستقیم و با میانجی هوش هیجانی و انگیزه پیشرفت معلمان شهرستان رامشیر - صفحه:89-108

  tick  شناخت ترجیح بصری کودکان جهت ارتقاء خلاقیت با استفاده از روش کارت سورتینگ - صفحه:197-216

  tick  شناسایی شایستگیهای مدیران مهدهای کودک - صفحه:51-70

  tick  شناسایی مولفه ها و ارائه مدل رهبری اخلاقی در دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه های آزاد اسلامی کشور) - صفحه:239-256

  tick  شناسایی و تبیین عوامل موثر بر رفتار آوایی کارکنان در دانشگاه‌ها - صفحه:217-238

  tick  طراحی و اعتباریابی الگوی تقویت مهارتهای تفکر انتقادی در محیط های یادگیری برخط - صفحه:109-130

  tick  طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی ارزشیابی صلاحیت‌های حرفۀ معلمی در ایران - صفحه:27-50

  tick  قابلیت پیش‌بینی بازخورد ادراک شده دانشجویان بر اساس محیط یادگیری سازنده‌گرا - صفحه:155-176
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved