>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز   
سال:1389 - دوره:17 - شماره:3-4


  tick  آیا برنامه های درسی آموزش عالی توانسته است مهارت تفکر انتقادی دانشجویان را رشد دهد؟ : مطالعه موردی: دوره های کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز - صفحه:77-100

  tick  بررسی رابطه نیازهای آشکار دانشجویان و امید به تحقق پذیری آنها با برخی ویژگی های فردی و تحصیلی آنان - صفحه:215-238

  tick  بررسی رابطه ی نشر دانش (تسهیم دانش) و سطوح یادگیری سازمانی بین کارکنان دانشگاه شهید اهواز اهواز - صفحه:171-192

  tick  بررسی عامل های موثر بر گرایش دینی دانش آموزان و ارایه ی راهکارهای مناسب: مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ارومیه - صفحه:2-17

  tick  بررسی نقش واسطه یی هدف های پیشرفت بین ادراک از ساختار کلاس و اهتمام شناختی دانش آموزان سال اول دبیرستان های دولتی شهر ایلام - صفحه:101-128

  tick  بررسی چگونگی ارزشیابی از آموخته های دانشجویان کارشناسی ارشد با تاکید بر عامل های تاثیرگذار: مورد بررسی: پردیس دانشگاه مازندران - صفحه:193-214

  tick  تبیین و نقد حدود وظایف و اختیارات کنشگران آموزش و پرورش رسمی با نگاهی به اندیشه ی فلسفی فوکو - صفحه:7-28

  tick  مقایسه مزیت نسبی آموزش عالی و ارزش افزوده اقتصادی در استان کردستان - صفحه:143-170

  tick  مقایسه ی انگیزش موفقیت طلبی و قدرت طلبی در بین مدیران مدارس غیر انتفاعی و دولتی مقطع متوسطه شهر اهواز - صفحه:129-142

  tick  نظریه ی ارتباط گرایی و تبیین و نقد مبانی معرفت شناختی آن - صفحه:29-50
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved