>
Fa   |   Ar   |   En
   آفات و بیماریهای گیاهی   
سال:1383 - دوره:72 - شماره:2


  tick  ارزیابی جدایه های Trichoderama برای کنترل بیولوژیک بیماری بوته میری جالیز (Phytophthora Drechsleri) در گلخانه - صفحه:113-134

  tick  برآورد تراکم کلنی، سطح جستجو و تعیین گونه غالب موریانه های زیر زمینی با استفاده از سیستم طعمه گذاری در منطقه قم - صفحه:1-14

  tick  بررسی اثر دما بر رشد و نمو مراحل نابالغ سن شکارگر Orius Niger Wolff - صفحه:47-58

  tick  بررسی قدرت رقابت شش رقن کلزا (Brassica Napus L.) در مقابل علف هرز یولاف وحشی (Avena Fatua L.) - صفحه:95-112

  tick  برسی رقابت بین گوجه فرنگی نشایی (Lycopersicum Esculentuml.) و سوروف (Echinochloa Cruss Gali(L) P.Beauv.) با استفاده از مدل عملکرد - صفحه:59-72

  tick  شناسایی و تعیین تراکم علف های هرز مزارع کلزا (Brasscia Napus L.) در استان تهران - صفحه:73-84

  tick  شناسایی پاتوتیپ های قارچ عامل زنگ قهوه ای گندم Puccinia Recondita F.Sp.Tritici در استان های مازندران و گلستان - صفحه:29-38

  tick  مقایسه برخی پارامترهای جمعیتی در اکوتیپ های مختلف زنبور Trichogramma Brassicae Bezd. (Hym.: Trichogrammatidae) - صفحه:39-46

  tick  میزان پارازیتیسم لاروهای سرخرطومی برگ یونجه Hypera Postica(Gyllenhal) توسط پارازیتوئیدهای لارو در کرج - صفحه:15-28

  tick  واکنش تابعی کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) Exochomus Nigromaculatus نسبت به تراکم های مختلف دو گونه شته خرزهره (Aphis Nerri) و شته اقاقیا (Aphis Craccivora) - صفحه:85-94
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved