>
Fa   |   Ar   |   En
   آفات و بیماریهای گیاهی   
سال:1397 - دوره:86 - شماره:1


  tick  ارزیابی تحمل به بیماری‌ زنگ قهوه‌ای در ژنوتیپ‌های منتخب گندم نان - صفحه:29-40

  tick  ارزیابی رابطه درصد عددی و وزنی سن‌زدگی در دانه‌های گندم توسط Eurygaster Integriceps - صفحه:115-120

  tick  بررسی تاثیر تغذیه ‏ای درختان سیب بر شدت بیماری شانکر سیتوسپورایی (Cytospora Cincta) در باغ‏ های سمیرم - صفحه:13-28

  tick  بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز با استفاده از مدل‌های رگرسیون چند متغیره، شبکه عصبی مصنوعی و نروفازی در میوه سیب تیمار شده با عصاره گیاهی و عامل بیماری Penicillium Expansum - صفحه:1-12

  tick  تاثیر برخی بسترهای غذایی جامد در اسپورزایی جدایهStreptomyces Carpaticus Uts49 و کنترل نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne Javanica در گوجه‌فرنگی - صفحه:51-60

  tick  تعیین ویژگی‌های مولکولی سه جدایه ویروس زردی بافت مرده‌ی باقلا به دست آمده از نخود در ایران - صفحه:75-90

  tick  تنوع غذایی جغد گوش دراز در استان‌های البرز، اصفهان و همدان از طریق بررسی ریمه با تاکید بر جوندگان - صفحه:41-50

  tick  ردیابی و بررسی روابط تبارزایی جدایه‌های ایرانی ویروس موزائیک انجیر بر اساس ژن کد کننده نوکلئوکپسید پروتئین - صفحه:61-74

  tick  مقایسه دوام اسانس گیاه پونه Mentha Longifolia (Lamiaceae) و نانوامولسیون آن علیه شب‌پره آرد Ephestia Kuehniella (Lep.: Pyralidae) - صفحه:103-114

  tick  پاسخ بویایی زنبور پارازیتوئید Habrobracon Hebetor به مواد فرار حشره میزبان و میوه انار در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:91-102
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved