>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و برنامه ریزی   
سال:1398 - دوره:23 - شماره:69


  tick  ارزیابی تاثیر ساختار شبکه ای صنعتی بر ارتقاء ظرفیت های یادگیری در مناطق صنعتی - صفحه:65-86

  tick  ارزیابی مدل موجک جهت برآورد تبخیر تعرق با استفاده از اطلاعات تصاویر ماهواره‌ای (ایستگاه‌های انار، کرمان، رفسنجان و شهربابک) - صفحه:127-147

  tick  ارزیابی مولفه‌های کیفیت فضا در پیاده‌راه‌های شهری (نمونه موردی: پیاده راه فرهنگی رشت) - صفحه:19-40

  tick  الگوهای گردشی پر ارتفاع جنب‌ حاره‌ای عربستان در تراز میانی و ارتباط آن با بارش ایران - صفحه:233-255

  tick  بررسی اثر رشد تولیدات و مصرف انرژی بر انتشار دی‌اکسید کربن با تاکید بر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران - صفحه:257-280

  tick  تحلیل تغییرات سالانه پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران - صفحه:191-211

  tick  توزیع مکانی شاخص تمرکز بارش روزانه در شمال غرب ایران - صفحه:87-103

  tick  حمایت اجتماعات محلی از توسعه گردشگری و ارتباط آن با معیشت پایدار روستاهای مرزی شهرستان چابهار - صفحه:41-64

  tick  سنجش و پهنه بندی کیفیت محیط مناطق شهری در بافت میانی مناطق شهری، با استفاده از مدل Ahp و شاخص همپوشانی وزنی، مطالعه موردی بافت میانی شهر تبریز - صفحه:1-17

  tick  شناسایی و ارایه راهکارهایی در جهت مدیریت بهینه مصرف آب شرب (مطالعه موردی؛ روستاهای شهرستان تبریز) - صفحه:143-173

  tick  شناسایی و واکاوی شرایط همزمان با رخداد توفان‌های رعد و برقی شدید ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه - صفحه:175-190

  tick  طبقه‌بندی مکانی گستره‌ی برگ در ایران با استفاده از داده‌های دورسنجی مودیس - صفحه:213-231

  tick  عوامل و مولفه‌های تاثیرگذار بر افزایش تعلق مکانی و ماندگاری جوانان در محیط‌های روستایی (مطالعه موردی: دهستان فضل شهرستان نیشابور) - صفحه:105-126
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved