>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و ارایه راهکارهایی در جهت مدیریت بهینه مصرف آب شرب (مطالعه موردی؛ روستاهای شهرستان تبریز)  
   
نویسنده ظاهری محمد ,واعظی موسی ,اسمعیلی اکبر ,خرمی هابیل ,احمدی توحید
منبع جغرافيا و برنامه ريزي - 1398 - دوره : 23 - شماره : 69 - صفحه:143 -173
چکیده    با توجه به اهمیت آب شرب در نواحی روستایی، توجه هر چه بیشتر به عوامل تاثیرگذار بر مصرف بی‌رویه آب و شناسایی این عوامل، رویکردی مناسب جهت شناسایی تهدیدات این حوزه خواهد بود. این مقاله به بررسی وضعیت مصرف آب شرب در سطح روستاهای شهرستان تبریز و شناسایی عوامل تاثیرگذار و همچنین به تعیین وزن تاثیرگذاری هر یک از آنها و نهایتاً به اولویت‌بندی عوامل و ارایه راهکارهایی جهت مدیریت بهینه مصرف آب شرب پرداخته است. نتایج حاصل از اطلاعات میدانی از طریق پرسشنامه‌هایی به تعداد 1320 نفر از مصرف‌کنندگان، 28 نفر از کارشناسان و از سطح 44 روستای شهرستان و تجزیه و تحلیل‌ عاملی و تحلیل کلاستر نشان می‌دهد که عوامل مدیریتی، فرهنگی، بهداشتی و رفاهی، فنی، حقوقی - قانونی، اقتصادی، روانی، اجتماعی و ... از جمله مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در مصرف بی‌رویه آب شرب به شمار می‌آیند. با توجه به مدل تحلیلی تحقیق (مدل برایسون) و پس از شناسایی نقاط ضعف و تهدیدات و نقاط قوت و فرصت‌ها، اقدام به ارایه راهبردهای چهارگانه: 15 راهبرد تدافعی، 8 راهبرد رقابتی، 23 راهبرد بازنگری و 14 راهبرد تنوعی گردید، همچنین در این تحقیق روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق براساس نظر کارشناسان بررسی و تایید شده و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ در مطالعه مقدماتی با حجم نمونه 82  نفر، با مقدار 0.71 مورد تایید قرار گرفته است و نکته بسیار مهم اینکه، فراوانی نقاط ضعف و تهدیدات در زمینه مصرف آب و موارد و علل مصرف بی‌رویه آن، بسیار بیشتر از نقاط قوت و فرصت‌ها آن بوده و این مساله بیان کننده پایین بودن آستانه آسیب‌پذیری از نظر توسعه‌ی منطقه‌ای در حوزه‌ی آب شرب می‌باشد. لازم است تا با بهره‌گیری از راهبردهای تدافعی و بازنگری به کاهش و رفع نقاط ضعف و تهدیدات با استفاده از نقاط قوت و فرصت‌ها پرداخته شود.
کلیدواژه روستا، مصرف آب، تحلیل عاملی، تبریز.
آدرس دانشگاه تبریز, گروه برنامه ریزی روستایی, ایران, دانشگاه تبریز, ایران. جهاد دانشگاهی, پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی, گروه پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای, ایران, جهاد دانشگاهی, پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی, گروه پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای, ایران, جهاد دانشگاهی, پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی, گروه پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای, ایران, جهاد دانشگاهی, پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی, گروه پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved