>
Fa   |   Ar   |   En
   معنای زندگی از دیدگاه آلبرکامو  
   
نویسنده نصیری منصور ,شریفیان محدثه
منبع نقد و نظر - 1392 - دوره : 18 - شماره : 3 - صفحه:109 -135
چکیده    با وجود آنکه آلبر کامو انسان را تنها موجود با ارزش می‎داند، ولی افق دید و دایره معرفتی محدودی برای او تعریف می‎کند. از نگاه کامو عقل انسان قادر به ورود در برخی حیطه‎ها، به‎ویژه جهان ماورای طبیعت نیست. به باور او جهان گزافه است و زندگی انسان مدرن نیز فاقد ارزش و معناست. او با پیش‎فرض عدم وجود خدا، محدودیت عقل و پوچی زندگی به افق معرفتی‎ای می‎رسد که به‎گمان خودش بهترین راه حل برای معنادارکردن زندگی است. در این مقاله پس از بیان رویکردهای موجود درباره معنای زندگی، رویکرد آلبر کامو را در زیر چهار عنوان کلی بیان خواهیم کرد و سپس در بخش پایانی مقاله، به بررسی و نقد دیدگاه او خواهیم پرداخت. مهم‎ترین مبنای کامو، نگاه تجربه‎گرایانه و مادی‎انگارانه اوست که به محدودیت‎های وجودشناختی و معرفت‎شناختی اندیشه بشری انجامیده است. از‎همین‎رو، وی در بعد وجودشناختی، وجود جهان ماورای ماده و در بخش معرفت‎شناختی، وجود معرفت‎های غیرحسی را انکار کرده است. بر همین اساس، به طور عمده نقدهای وارد بر دیدگاه او معطوف به نقد این مبنای انحصارگرایانه اوست.
کلیدواژه آلبر کامو ,معنای زندگی ,پوچی ,گزاف‎بودن جهان
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانش‎آموخته مدرسه عالی معصومیه, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved