>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه سلامت روانی سالمندان فعال و غیرفعال شهر تهران  
   
نویسنده سهیلی پور سعید ,حمایت طلب رسول ,اسماعیلی حیدرآباد میلاد ,حجتی علی ,زارعی محمودآبادی احسان
منبع علوم روانشناختي - 1393 - دوره : 13 - شماره : 50 - صفحه:194 -204
چکیده    چکیدهامروزه بحث پیرامون رابطه ورزش و فعالیت بدنی با سلامت جسمانی و روانی مورد توجه محققین زیادی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش مقایسه سلامت روانی سالمندان شرکت کننده در ورزش همگانی با سالمندان غیرفعال شهر تهران بود. جامعه آماری تمامی سالمندان شرکت کننده در فعالیت های ورزش همگانی و سالمندان غیرفعال شهر تهران بودند. با توجه به نمونه گیری خوشه ای - تصادفی 168 پرسشنامه میان سالمندان شرکت‌کننده در فعالیت ورزش همگانی چهار پارک و سالمندان غیرفعال دو آسایشگاه سالمندان توزیع گردید که در نهایت 150 پرسشنامه قابل استفاده بود (81 سالمند فعال و 69 سالمند غیر فعال). به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم در خصوص میزان سلامت روانی سالمندان، از پرسشنامه سلامت روانی 28 سوالی ((ghq-28 گلدبرگ و هیلر (1979) استفاده گردید. از آمار توصیفی و آمار استنباطیt تست (با توجه به طبیعی بودن داده‌ها براساس آزمون k-s) برای مقایسه میانگین دو گروه شرکت‌کننده در ورزش همگانی و سالمندان غیرفعال استفاده گردید؛ از نرم‌افزارspss-18 نیز برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. بر طبق نتایج این پژوهش تفاوت معنی داری بین سالمندان فعال و غیرفعال وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق میتوان اذعان داشت که شرکت در ورزش همگانی تاثیر مثبت و به‌سزایی بر افزایش سلامت روانی سالمندان دارد.
کلیدواژه سلامت روانی ,سالمندان فعال ,ورزش همگانی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved