>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر آموزش از راه دور بر آگاهی فراشناختی و درک مطلب دانشجویان  
   
نویسنده ذوالفقاری حسین ,ارشادی منش سودابه
منبع علوم روانشناختي - 1395 - دوره : 15 - شماره : 57 - صفحه:127 -154
چکیده    کارآمدی آموزش مجازی آکادمیک در صورت تدوین درست محتوای آموزشی و ارزشیابی مناسب سیستم موفقی است. ولی آیا این نوع آموزش بر افزایش درک مطلب و آگاهی فراشناختی موثر است؟ هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش از راه دور بر افزایش درک مطلب و آگاهی فراشناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور است. طرح تحقیق آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونۀ پژوهش شامل 30 نفر دانشجو (15 پسر و 15 دختر) از دانشگاه پیام نور شهرستان همدان بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن (marsi)، و آزمون درک مطلب محقق ساخته است. برای بررسی و تحلیل نتایج از تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان دهندۀ اثربخشی مثبت و معنادار (با سطح اطمینان 99 درصد) آموزش از راه دور در افزایش درک مطلب خواندن در دانشجویان گروه آزمایشی بود. همچنین آگاهی فراشناختی آزمودنی های گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به پیش آزمون و گروه گواه افزایش معناداری (با سطح اطمینان 99 درصد) داشت. یافته های این پژوهش به این معنا است که آموزش از راه دور در افزایش متغیرهای شناختی مانند درک مطلب خواندن و آگاهی فراشناختی دانشجویان موثر است.
کلیدواژه آﻣﻮزش از راه دور، درک ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮاﻧﺪن، آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی, ایران
 
   The effectiveness of distance education on metacognitive awareness and reading comprehension in students  
   
Authors Zolfaghari houssein ,Ershadi Manesh soudabeh
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved