>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثربخشی «روش مرور خویشتن» بر افکار خودکشی و رنجش در نوجوانان دختر بزهکار  
   
نویسنده پورحسین رضا ,عزتی نسیم ,غلامعلی لواسانی مسعود
منبع علوم روانشناختي - 1395 - دوره : 15 - شماره : 57 - صفحه:6 -19
چکیده    با توجه به اینکه افکار خودکشی و رنجش از رایج ترین حالات نوجوانان بزهکار می باشند و نیز نقش فرایندهای شناختی در سبب شناسی و بروز این حالات، این پژوهش به بررسی تاثیر روش مرور خویشتن به عنوان یک تکنیک شناختی بر افکار خودکشی و رنجش، در نوجوانان دختر بزهکار می پردازد. این پژوهش یک مداخله درمانی است که پیرو طرحی پیش آزمایشی با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون می باشد. از میان دختران بزهکار ساکن کانون اصلاح و تربیت استان تهران، 25 نفر با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه افکار خودکشی بک و پرسشنامه رنجش نیلسون به عنوان ابزار ارزشیابی استفاده گردید. با استفاده از پرسشنامه ها، افراد قبل و بعد از جلسه های درمانی ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از آزمون t زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج کاهش معنی دار نمرات افکار خودکشی، و عدم کاهش نمرات رنجش را در مقایسه با پس آزمون نشان داد. طبق نتایج این پژوهش، روش مرور خویشتن یک تکنیک موثر و معنادار در کاهش فراوانی افکار خودکشی دختران بزهکار بوده است؛ ولی این روش در کاهش رنجش اثربخش نبوده است.
کلیدواژه بزهکاری، روش مرور خویشتن، افکار خودکشی، رنجش
آدرس دانشگاه تهران, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, گروه روانشناسی, ایران
 
   Study of the efficacy of "self-review method" of suicidal thoughts and anger on female delinquent adolescents  
   
Authors Gholamali Lavasani Masoud ,Ezzati Nasim ,PourHosein Reza
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved