>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش میانجی‎گرای انگیزش تحصیلی در رابطه بین خودارزنده‎سازی و کیفیت زندگی  
   
نویسنده نعمت طاوسی محترم
منبع علوم روانشناختي - 1396 - دوره : 16 - شماره : 61 - صفحه:85 -104
چکیده    کیفیت زندگی حدی از کامیابی است که توسط افراد یا گروهی از مردم احساس می شود. از مولفه های اساسی پیش بین کیفیت زندگی، شخصیت است و کیفیت زندگی نیز با انگیزش تحصیلی در موقعیت های حرفه ای و آموزشگاهی رابطه متقابل دارد. هدف این پژوهش تعیین نقش میانجی گرای انگیزش تحصیلی در رابطه بین خودارزنده سازی و کیفیت زندگی بود. روش این پژوهش از نوع همبستگی بود. 520 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی (278 دختر، 242 پسر) به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد مقیاس هسته ارزشیابی خود (جاج، ارز، بونو، تورسن، 2003)، فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی (سازمان جهانی بهداشت، 1996) و مقیاس انگیزش تحصیلی (والرند، بلیس، بریره و پلتییر، 1989) را تکمیل کنند. نتایج نشان داد خودارزنده سازی با انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و کیفیت زندگی همبستگی مثبت معنادار (p<0.001) و با بی انگیزشی همبستگی منفی معنادار (p<0.001) دارد. کیفیت زندگی نیز با انگیزش بیرونی و بی انگیزشی همبستگی منفی معنادار (p<0.001) داشت. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که انگیزش تحصیلی بین خودارزنده سازی و کیفیت زندگی نقش میانجی گر ایفا می کند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت خودارزنده سازی نقش تعیین کننده ای بر کیفیت زندگی و سلامت روانی دارد.
کلیدواژه خودارزنده‎سازی، کیفیت زندگی، انگیزش تحصیلی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, ایران
 
   The mediating role of academic achievement on the relationship between core self-evaluations and quality of Life  
   
Authors Nemat Tavousi Mohtaram
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved