>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی مداخله‌های روانشناختی خانواده- محور در رواندرستی و رضامندی زوجیت زنان باردار تهران  
   
نویسنده فضیلتی منصوره ,افروز غلامعلی ,حنطوش‌زاده صدیقه
منبع علوم روانشناختي - 1396 - دوره : 16 - شماره : 61 - صفحه:61 -84
چکیده    نتایج پژوهش ها نشان می دهد که توانمندسازی خانواده، به گونه ای است که نقش خانواده در قالب گروه بتواند اعضایش را در موقعیت های مختلف زندگی به شکل های گوناگون دچار تحول کرده و به سطحی از رضامندی برساند. پس الگوسازی مبتنی بر سازوکارهای روانشناختی خانواده می تواند در تغییر و ایجاد رواندرستی و رضامندی زوجین از طریق برنامه های آموزشی خانواده محور موثر باشد. بنابراین بی توجهی به این مساله می تواند بار زیادی از مشکلات را بر فرد و جامعه تحمیل کند. از این رو بررسی متغیرهای روانشناختی می تواند به فهم بهتر تاثیر مداخلات خانواده محور و افزایش رواندرستی اعضای خانواده و رضامندی زوجین بینجامد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی کارآمدی مداخله روانشناختی خانواده محور بر رواندرستی و رضامندی زوجیت مادران باردار شهر تهران بود. روش این پژوهش نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری را کلیه زنان باردار سه ماه اول تشکیل می دادند که برای مراقبت های دوران بارداری به بیمارستان مدائن تهران مراجعه نمودند، که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس30 مادر به طور تصادفی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مداخله ای و گواه جایگماری شدند. مادران مقیاس رضامندی زوجیت افروز و رواندرستی را در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. سپس آموزش روانشناختی خانواده محور برای گروه مداخله در مدت 16 هفته و هر جلسه120 دقیقه ای ارائه شد. داده ها با روش تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانکوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج بیانگر تاثیر کاربندی آموزش روانشناختی بر افزایش رواندرستی و رضامندی مادران باردار گروه مداخله ای نسبت به گروه گواه بود (p<0.05). نتایج: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که، آموزش مادران می تواند تاثیر به سزایی در بهبود شاخص های متعدد باروری، بارداری و نیز سلامت نوزاد به شکل مثبت داشته باشد.
کلیدواژه رواندرستی، رضامندی زوجیت، مادران باردار، مداخله‌های روانشناختی خانواده- محور.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
 
   Effectiveness of group emotional intelligence training on decreasing craving in patient with substance use disorder  
   
Authors Afroz GholamAli ,Fazilati Mansoureh ,Hantoushzadeh sedigheh
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved