>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و مقایسه میزان بازدهی و استخراج ترکیبات رنگی و طبیعی چغندر قرمز با استفاده از روش‌های عصاره‌گیری خیساندن و فراصوت  
   
نویسنده ظهوری آزاده ,طباطبایی یزدی فریده ,مرتضوی علی ,شهیدی فخری
منبع علوم و صنايع غذايي ايران - 1395 - دوره : 13 - شماره : 52 - صفحه:47 -54
چکیده    امروزه استفاده از ترکیبات طبیعی به جای ترکیبات سنتزی و به عنوان افزودنی های غذایی، رنگ و دارو بسیار مورد توجه است. چغندر قرمز دارای بتاسیانین است که برای رنگ کردن بستنی، مربا و کنسرو میوه جات استفاده می شود. امروزه تقاضای رو به رشدی برای توسعه روش های کارآمدتر و موثرتر برای استخراج ترکیبات فعال موجود در مواد گیاهی وجود دارد. هدف از این پژوهش استخراج عصاره از چغندر قرمز و مقایسه ویژگی های عصاره ها بر مبنای راندمان استحصال عصاره، میزان استحصال رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین، میزان قند کل و ماده جامد محلول عصاره ها بوده است. عصاره گیری به دو روش فراصوت و خیساندن با حلال های آب و اتانول و آباتانول به نسبت1:1 انجام شد. نتایج نشان داد عصاره گیری به روش فراصوت با حلال آب اتانول بیشترین (62%) و عصاره حاصل از روش خیساندن با حلال اتانول کمترین (8/4%) راندمان را داراست. در عصاره گیری به روش فراصوت با حلال آبی بیشترین میزان بتاسیانین به دست آمد و کمترین میزان مربوط یه عصاره حاصل از حلال اتانول به روش خیساندن بود. در میزان بتازانتین استخراج شده، روش های فراصوت و خیساندن تفاوت معنی داری نداشته و تفاوت در نوع حلال می باشد، به طوری که حلال های آب و آباتانول به ترتیب با جذب های 389/1و 32/1 نسبت به حلال اتانول با میزان جذب 3/0 بتازانتین بیشتری استخراج نمودند. حلال آبی بیشترین میزان قند(48/1 مولار) و حلال اتانولی کمترین میزان قند(146/1مولار) را استخراج کردند. همچنین در عصاره گیری به روش فراصوت میزان قند بیشتری نسبت به روش خیساندن استخراج شد(به ترتیب 58/1و 99/0مولار). استفاده از روش فراصوت با توجه به راندمان استحصال بیشتر در مدت زمان کمتر، روش مناسب تری است. با این روش رنگدانه و قند بیشتری نسبت به روش خیساندن استخراج می شود. حلال آبی در میان حلال های استفاده شده بتاسیانین، بتازانتین و قند بیشتری از چغندر قرمز استخراج نمود.
کلیدواژه چغندر قرمز، بتاسیانین، بتازانتین، فراصوت، خیساندن
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و صنایع غذایی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و صنایع غذایی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و صنایع غذایی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و صنایع غذایی, ایران
 
   Comparison of efficiency and extraction of color and natural compounds from red beet by maceration and ultrasonic extraction methods  
   
Authors Zohuri Azadeh ,Shahidi Fakhri ,Tabatabai Yazdi Farideh ,Mortazavi Seyed Ali
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved