>
Fa   |   Ar   |   En
   اندازه‌گیری مقدار روغن، پروفیل اسیدهای چرب و فیتواسترول‌های چند اکوتیپ مختلف دانه روغنی ماریتیغال در شمال غرب کشور  
   
نویسنده فتحی آچاچلوئی بهرام ,علیرضالو کاظم ,آزادمرد دمیرچی صدیف
منبع علوم و صنايع غذايي ايران - 1395 - دوره : 13 - شماره : 52 - صفحه:25 -34
چکیده    ماریتیغال با نام علمی silybum marianum  از خانواده کمپوزیته (astraceae) گیاهی است یک‌ساله یا دوساله که در بسیاری از نقاط ایران رویش دارد و از مواد موثره میوه‌های رسیده این گیاه برای معالجه بیماری‌های کبدی (سیروز و مسمومیت‌های کبدی) و پیشگیری از سرطان کبد استفاده می‌شود. در این پژوهش، درصد روغن استخراج شده، پروفیل اسیدهای چرب و فیتواسترول های روغن سه اکوتیپ مختلف خروسلو، مغان (استان اردبیل) و قلعه بابک (استان آذربایجان شرقی) اندازه گیری شدند. مقدار روغن استخراج شده در این نمونه ها بین 5/2928 درصد بود. بیشترین میزان اسید های چرب موجود به ترتیب مربوط به اسید لینولئیک (5249%) و اسید اولئیک (2925%) و کمترین میزان اسید چرب، مربوط به اسید چرب لینولنیک بود که تقریبا در تمامی اکوتیپ های مورد مطالعه مقدار ناچیزی را به خود اختصاص می داد. همچنین ترکیبات استرولی نمونه های روغن از قبیل بتا سیتو استرول، کامپسترول، کلسترول، استیگماسترول، کلرواسترول و دلتا 7 استرول در تمام نمونه ها شناسایی و بوسیله گاز کروماتوگرافی اندازه گیری شد که بتا سیتو استرول در بین اکوتیپ های مورد مطالعه بالاترین مقدار بود. نتایج نشان داد که بتا سیتو استرول بیشترین مقدار را در بین استرول های اندازه گیری شده در روغن ماریتیغال اکوتیپ خروسلو (9/34 % از کل استرول) داشت. بنابراین، استفاده از این دانه روغنی که دارای ارزش تغذیه ای زیادی می باشد، امری سودمند و موثر در تولید روغن خوراکی داخل کشور به شمار می رود.
کلیدواژه اکوتیپ های مختلف ماریتیغال، مقدار روغن، اسیدهای چرب، فیتواسترول ها
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, دانشکده علوم کشاورزی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و صنایع غذایی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و صنایع غذایی, ایران
 
   Evaluation of Oil Content, Fatty Acids Profile and Phytosterols of Milk Thistle (Silybum marianum L.) Oil in Several Different Ecotypes in North West of Iran  
   
Authors Fathi Achachlooi Bahram ,Alirezaloo Kazem ,azad mard damirchi Sodeif
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved