>
Fa   |   Ar   |   En
   خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی کنسانتره ازگیل وحشی  
   
نویسنده صالحی فخرالدین ,کاشانی نژاد مهدی
منبع علوم و صنايع غذايي ايران - 1395 - دوره : 13 - شماره : 59 - صفحه:49 -57
چکیده    میوه ازگیل وحشی (mespilus germanica) سرشار از قندها و اسیدهای آلی می باشد. در این پژوهش، کنسانتره ازگیل وحشی در چهار غلظت 14، 28، 42 و 56 درصد (درجه بریکس) تهیه و خواص فیزیکوشیمیایی شامل ph، اسیدیته، چگالی و رنگ، و خواص رئولوژیکی (در دماهای 20، 30، 40، 50، 60 و 70 درجه سانتی گراد) آن مورد مطالعه قرار گرفت. ph نمونه ها در محدوده 37/3 تا 62/3 و اسیدیته آنها بر حسب اسید سیتریک در محدوده 05/1 تا 90/3 درصد تعیین گردید. چگالی نمونه غلیظ (56%) برابر kg/m3 1277 بدست آمد. رنگ نمونه ها با روش پردازش تصویر آنالیز و شاخص های تصویر شامل l*، a* و b* برای نمونه با غلظت 56% به ترتیب برابر 54/20، 69/1 و 36/1 بدست آمد. با افزایش غلظت، نمونه ها تیره تر شده و شاخص l* کاهش یافت. کنسانتره مورد نظر در تمامی غلظت ها رفتار نیوتنی از خود نشان داد و با افزایش غلظت ویسکوزیته افزایش یافت. همچنین با افزایش دما از 20 به 70 درجه سانتی گراد، ویسکوزیته کنسانتره (56%)، از 2517 به  223 میلی پاسکال ثانیه کاهش یافت. همچنین مقدار انرژی فعال سازی در محدوده 59/9 تا 39/43 kj/mol k بدست آمد.
کلیدواژه ازگیل، انرژی فعال سازی، چگالی، رئولوژی، ویسکوزیته
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, گروه علوم و صنایع غذایی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده علوم و صنایع غذایی, ایران
 
   Physicochemical and Rheological Properties of Wild Medlar Concentrate  
   
Authors Salehi Fakhredin ,Kashani Nejad Mahdi
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved