>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر‌بخشی عصاره گل‌های رازک علیه مخمر نانوایی و گروهی از کپک‌های عامل فساد نان  
   
نویسنده محمدی مرضیه ,خمیری مرتضی ,رضوی هادی ,اعلمی مهران
منبع علوم و صنايع غذايي ايران - 1395 - دوره : 13 - شماره : 57 - صفحه:101 -108
چکیده    در راستای افزایش تقاضا برای استفاده از گیاهان دارویی در سال های اخیر، گیاه رازک توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است و از آن به عنوان یک ضدکپک قوی یاد می شود. رازک گیاهی دارویی است که در طب سنتی کاربردهای گوناگونی دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد قارچی عصاره اتانولی گل های رازک بر روی تعدادی از کپک های عامل فساد نان و مخمر نانوایی است. در این مطالعه تجربیآزمایشگاهی       از عصاره اتانولی گونه.humuluslupulusl استفاده شد. خاصیت ضد قارچی عصاره با استفاده از آزمون حساسیت  رقت های مایع در برابر میکروارگانیسم های saccharomyces cerevisiae، aspergillus niger، aspergillusflavus، penicillium chrysogenum، penicillium citrinum،   rhizopus oryzae وrhizomucor spp.  تعیین شد.نتایج نشان داد که عصاره اتانولی گل های رازک از رشد کلیه کپک های مورد آزمون جلوگیری می کند. غلظت مهارکننده رشد برای کپک ها ازmg/ml875/1 تا mg/ml3/3تغییر می کند. این عصاره بر روی مخمرsccharomycescervisiae در دامنه غلطت 0 تا mg/ml 15موثر نبود. از یافته های این پژوهش نتیجه گیری می شود عصاره اتانولی گل های رازک بر رشد کپک های عامل فساد مواد غذایی و بویژه نان اثر قابل ملاحظه ای دارد و به منظور استفاده از این عصاره به عنوان یک نگهدارنده طبیعی در مواد غذایی انجام تحقیقات بیشتر ضروری است.
کلیدواژه فعالیت ضدقارچی، عصاره اتانولی رازک، آزمون حساسیت رقت‌های مایع، Humulus Lupulus L
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده صنایع غذایی, گروه علوم و صنایع غذایی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده صنایع غذایی, گروه علوم و صنایع غذایی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و صنایع غذایی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و صنایع غذایی, ایران
پست الکترونیکی mehranalami@gmail.com
 
   Antifungal effect of flowers hops extract on bakery yeast and a group of moulds in bread spoilage  
   
Authors Mohammadi Marziyeh ,Alami Mehran ,Khomeiri Morteza ,Razavi Seid Hadi
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved