>
Fa   |   Ar   |   En
   ادبیات تطبیقی   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:11


  tick  از منطق‌الطیر عطّار تا مجموعۀ شعرکلاغ تد هیوز - صفحه:25-48

  tick  بازتاب اسطورة خشکسالی در منظومة کردی «شیخ‌‌مَند و شیخ‌‌رَش» - صفحه:357-380

  tick  بازتاب اسطورة سیزیف در شعر معاصر فارسی و عربی - صفحه:295-316

  tick  بازتاب نابرابری اجتماعی و شکاف طبقاتی در دو رمان همسایه ها احمد محمود وعمارت یعقوبیان علا اسوانی - صفحه:211-228

  tick  بازسازی اسطورۀ ایرانی کیومرث، آغازگر زندگی، بر اساس اساطیر هند - صفحه:49-72

  tick  بررسی تطبیقی جلوه های ادبیات شگرف در دو رمان درخت انجیر معابد و کوابیس بیروت - صفحه:423-446

  tick  بررسی تطبیقی حکمت در شعر متنبّی و ناصرخسرو - صفحه:161-188

  tick  بررسی تطبیقی درونمایه های اجتماعی مشترک در شعر فروغ فرخزاد و سعاد الصّباح(با تکیه بر رویکرد زنانه) - صفحه:95-118

  tick  بررسی تطبیقی دریافت فراتی و صاوی از هفتمین غزل حافظ - صفحه:337-356

  tick  بررسی تطبیقی دو چامۀ تازی از خاقانی و بحتری - صفحه:275-294

  tick  بررسی تطبیقی رنج های وِرتر جوان گوته با لیلی و مجنون نظامی گنجوی - صفحه:317-336

  tick  بررسی تطبیقی ساختار ترامتنی نمایشنامه های «لیلی و مجنون» و «مجنون لیلی» - صفحه:189-210

  tick  بررسی تطبیقی ساختار پارودی های منظوم فارسی و فرانسوی - صفحه:229-252

  tick  بررسی تطبیقی شعر نو نیما یوشیج و ن. م. راشد از نظر محتوا - صفحه:447-468

  tick  بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر جبران خلیل جبران و شفیعی کدکنی - صفحه:253-274

  tick  خطاب استدلالی در شعر ناصرخسرو قبادیانی و کمیت بن زید اسدی - صفحه:1-24

  tick  رسالت طنز در شعر ابو الشّمقمق و عبید زاکانی - صفحه:401-422

  tick  سخن سردبیر - صفحه:1-1

  tick  مقایسۀ تطبیقی سفرنامه های تخیّلی ارداویراف نامه و «ار» افلاطون - صفحه:119-140

  tick  مقایسۀ تطبیقی عناصر جادویی هزار و یک شب و داستان های هری پاتر - صفحه:141-160

  tick  مقایسۀ تطبیقی فمینیسم در چراغ ها را من خاموش می کنم، اثر زویا پیرزاد وگل های داوودی، اثر جان اشتاین بک - صفحه:381-400

  tick  وزن شناسی تطبیقی در ملمّعات دیوان شمس - صفحه:73-94
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved