>
Fa   |   Ar   |   En
   پیشرفت های حسابداری   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:2


  tick  بررسی آثار سرمایه ی فکری در بهبود کیفیت گزارش گری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران - صفحه:75-99

  tick  بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سیستم های ارزیابی عملکرد در شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادارتهران - صفحه:131-168

  tick  بررسی ارتباط بین چرخش موسسات و شریک حساب رس با کیفیت حساب رسی و تعدیلات سنواتی - صفحه:1-23

  tick  بررسی تاثیر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر محتوای اطلاعاتی Eps و Dps گزارش شده با استفاده از روش سود و بازده تجمعی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:47-73

  tick  بررسی تعامل بین جریان نقدی آزاد، سیاست بدهی و ساختار مالکیت با استفاده از سیستم معادلات هم زمان؛ مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران - صفحه:169-210

  tick  بررسی میزان موافقت استفاده کنندگان صورت های مالی با تفاوت های بین استانداردهای حسابداری ملی و بین المللی - صفحه:25-45

  tick  توانایی حساب رسان در حفظ استقلال در موقعیت اختلاف نظر با مدیریت صاحب کار - صفحه:101-130
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved