>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سازه های موثر بر به کارگیری توصیه های طرح های تسریع انتقال یافته های تحقیقاتی توسط کشاورزان استان فارس  
   
نویسنده عطایی پوریا ,زمانی میاندشتی ناصر
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1393 - دوره : 45 - شماره : 1 - صفحه:91 -104
چکیده    یکی از شاخص های ارزیابی اثربخشی آموزش کشاورزان به کارگیری آموخته های آن هاست. هدف پژوهش حاضر بررسی سازه های تاثیرگذار بر به کارگیری توصیه های کارشناسان جهاد کشاورزی توسط کشاورزان بود. جامعه آماری همه کشاورزانی بودند که حداقل در یکی از طرح های تسریع انتقال یافته های استان فارس شرکت کرده اند (143 نفر). بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 120 نفر از این کشاورزان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند؛ همچنین به منظور بررسی دیدگاه های دست اندرکاران طرح ها درباره عوامل موثر بر به کارگیری توصیه ها از سوی کشاورزان با همه مروجان، کارشناسان و محققان دست‌اندرکار طرح‌ها (12 نفر) مصاحبه عمیقی انجام شد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده های کمی پرسشنامه بود که روایی صوری آن با استفاده از پانلی از صاحب نظران تایید و برای بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد. آلفای کرونباخ بین 92/0ـ73/0 به دست آمد. یافته‌ها نشان داد که هفت متغیر انگیزه به کارگیری، خودکارآمدی عملکرد، حمایت مسیولان، انتظارات از نتایج عملکرد، فرصت استفاده، نتایج فردی مثبت و مخالفت مسیولان در مجموع قادرند 80 درصد از تغییرات را در به کارگیری توصیه ها توسط کشاورزان پیش بینی کنند.
کلیدواژه آموزش کشاورز ,اثربخشی آموزش ,به کارگیری توصیه ,به کارگیری یادگیری ,طرح تسریع انتقال یافته های تحقیقاتی
آدرس دانشگاه شیراز, کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, استادیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز, ایران
پست الکترونیکی zamani@mailinator.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved