>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی صلاحیت های مورد نیاز مروجان کشاورزی از دیدگاه پرسنل ترویج کشاورزی استان اردبیل  
   
نویسنده رضایی روح اله ,قدیمی سید علیرضا ,اسحاقی سید رضا ,ودادی الهام
منبع تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران - 1391 - دوره : 43 - شماره : 3 - صفحه:473 -482
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی صلاحیت های مورد نیاز مروجان کشاورزی در استان اردبیل انجام گرفت. این پژوهش به لحاظ شیوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق را 135 نفر از پرسنل ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تشکیل می دادند که بر اساس جدول کرجسی- مورگان، تعداد 102 نفر از آنان از طریق نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس میزان اهمیت صلاحیت های مورد نیاز مروجان کشاورزی 77/0 بود. نتایج کسب شده از تحلیل عاملی نشان داد که پنج عامل ارتباطی- آموزشگری، فردی- حرفه ای، شناختی- دانشی، پژوهشگری و مدیریتی در حدود 67/63 درصد واریانس کل مربوط به صلاحیت های مورد نیاز مروجان کشاورزی در استان اردبیل را تبیین می‌نمایند.
کلیدواژه صلاحیت ها ,مروجان کشاورزی ,ترویج کشاورزی ,استان اردبیل
آدرس دانشگاه زنجان, استادیار دانشکده کشاورزی ، دانشگاه زنجان, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه زنجان, دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه زنجان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved