>
Fa   |   Ar   |   En
   سلامت و محیط زیست   
سال:1393 - دوره:7 - شماره:1


  tick  انتخاب فرآیند بهینه تصفیه فاضلاب کارخانجات تولید فرآوردههای لبنی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(Ahp) - صفحه:43-54

  tick  بررسی اثر مقدار حاد علف کش ترکیبی (2,4-Dichlorophenoxyacetic Acidو (2-Methyl-4-Chlorophenoxyacetic Acid) بر فاکتورهای خونی و آنزیم های کبدی Alt وAst قزل آلای رنگین کمان Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss ) - صفحه:95-104

  tick  بررسی غلظت جیوه در بافت نرم صدف‌های دوکفه‌ای Callista Umbonella، Saccostrea Cucullata و رسوبات در سواحل بندرعباس - صفحه:35-42

  tick  بررسی غلظت سرب و کادمیوم در محصولات کشاورزی (کاهو، کلم، پیاز و چغندر) استان اصفهان - صفحه:1-10

  tick  بررسی کارایی واحدهای فرآوری لجن در تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان برای حذف گونه های مختلف باکتری لیستریا - صفحه:65-72

  tick  بررسی کارایی پودر کربن فعال مغناطیسی شده با نانو ذرات Fe3o4 جهت حذف آموکسی سیلین از محیط های آبی: مطالعه سینتیک و تعادل فرآیند جذب - صفحه:21-34

  tick  بررسی کارایی گیاه پالایی در حذف هیدروکربن­ های نفتی از خاک رسی_سیلتی با استفاده از آلروپوس لیترالیس - صفحه:73-84

  tick  بررسی نقش اکسید کننده Na2s2o8 بر بهبود راندمان فرایند فتوکاتالیستی نانو ذرات Tio2 تثبیت شده بر بستر بتنی در حذف رنگ‌زا Db71 - صفحه:105-114

  tick  بررسی وضعیت آلودگی میکروبی پنیرهای سنتی توزیع شده در استان مرکزی در سال 1390 - صفحه:115-122

  tick  شناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات ناشی از خطوط انتقال برق ولتاژ بالا در مناطق مسکونی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن (Fmea) - صفحه:55-64

  tick  شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در چهار نمونه تجاری معتبر از دوغهای تولیدی ایران - صفحه:85-94

  tick  مطالعه اثرنوع حلال و خشک نمودن زیست توده بر استخراج لیپید از میکروجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا جهت تولید بیودیزل - صفحه:11-20
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved