>
Fa   |   Ar   |   En
   سلامت و محیط زیست   
سال:1391 - دوره:5 - شماره:2


  tick  ارزیابی ارتعاش تمام بدن رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی شهر تهران در سال 1389 - صفحه:253-262

  tick  بررسی کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی در کاهش بار آلی شیرابه مرکز دفن شهر قم - صفحه:201-210

  tick  بررسی کارایی فرایند الکتروفنتون در تصفیه صنعتى حاوی غلظت بالای فرمالدهید - صفحه:143-156

  tick  بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی در حذف آلاینده آنیلین از پساب سنتتیک - صفحه:167-178

  tick  بررسی مقدار آنتیموان و کبالت وارد شده از ظروف Pet به آب های بسته بندی شده - صفحه:225-234

  tick  بررسی میزان شدت میدان های الکترومغناطیسی در اطراف منابع ولتاژ بالا در بخش های بیمارستانی همدان - صفحه:235-244

  tick  بررسی نمک زدایی آب های شور و لب شور با استفاده از فناوری آیروژل کربنی - صفحه:157-166

  tick  حذف اسید هیومیک از محیط های آبی توسط فرایند انعقاد الکتریکی توام با افزودن هیدروژن پراکسید - صفحه:211-224

  tick  رنگ زدایی از ریمازول برلیانت بلو رویال توسط قارچ گانودرمایساکن شده در آلژینات سدیم - صفحه:179-188

  tick  شناسایی منابع انتشار دی اکسین ها و فوران ها در ایران و تعیین سهم آن ها در میزان سرانه انتشار در سال 1388 - صفحه:133-142

  tick  مقایسه شاخص های استرس حرارتی Sw ,Wbgt, Di، با پاسخ های فیزیولوژیکی مردان در محیط کار گرم و مرطوب - صفحه:245-252

  tick  مقایسه کارایی واکنش گر فنتون و فنتون تغییر یافته با مس در گندزدایی فاضلاب خام به منظور استفاده مجدد در کشاورزی - صفحه:189-200
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved