>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل میدان معنایی همنشینی «تقوا» و «ایمان» در ساختار معنایی قرآن با تاکید بر روش ایزوتسو  
   
نویسنده قائمی نیا علیرضا ,خلجی سمیه ,شیرافکن محمد حسین
منبع ذهن - 1400 - شماره : 86 - صفحه:35 -62
چکیده    با مراجعه به قرآن کریم این نکته کشف می شود که تقوا از جمله اموری است که در زندگی انسان ریشه دوانده است؛ لذا در جهان‏بینی قرآن کریم تقوا از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است. تقوا از اموری است که با بسیاری از مولفه‎های دینی ارتباط دارد. از جمله مواردی که در قرآن کریم ارتباطی عمیق با تقوا دارد، ایمان است؛ لذا هم‏آیی تقوا و ایمان و بررسی ارتباط آن دو با هم که چه میدان معنایی را ترتیب می دهند، ضروری می باشد؛ چراکه فهم میدان معنایی تشکیل شده در فهم صحیح از این دو مولفه تاثیرگذار است. در این نگاشته بر آن‎ایم با روش معناشناسی ایزوتسو که یکی از روش‎های موجود در معناشناسی می باشد، میدان معنایی از همنشینی تقوا و ایمان را کشف و این ارتباط عمیق را اثبات کنیم. در این پژوهه به این نکته دست می یابیم که ایمان در نسبت همنشینی با تقوا سه ساحت زمینه، مکمل و نتیجه‎ای دارد؛ یعنی انسان متقی در تمام مراحل سیر خود از ایمان بهره جسته و از آنجایی که ارتباطی دو سویه بین تقوا و ایمان قرار دارد، با ازدیاد ایمان، تقوا نیز افزایش می یابد. می‎توان بیان داشت مرتبه تقوا فوق مرتبه ایمان می باشد. تقوا فضیلتی است ورای ایمان و هر مومنی متقی نیست؛ لکن هر شخص متقی باایمان است.
کلیدواژه معناشناسی، میدان معنایی، ایمان، تقوا، همنشینی، ایزوتسو
آدرس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, گروه معرفت شناسی, ایران, دانشگاه قرآن و حدیث, ایران, دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم, ایران
پست الکترونیکی mh.shirafkan12@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved