>
Fa   |   Ar   |   En
   نسبت میان بازی‌های زبانی، صورت‌های‌ زندگی و حیات اجتماعی انسان در ویتگنشتاین متاخر  
   
نویسنده دهاقین مهدی ,حسامی فر عبدالرزاق ,سیف مسعود ,حیدری محمد حسن
منبع ذهن - 1397 - دوره : - شماره : 74 - صفحه:113 -136
چکیده    ویتگنشتاین در فلسفۀ متاخر خود با طرح نظریۀ کاربردى‌ معنا‌، معنای واژه را به کاربرد آن در جریان و شکل زندگی پیوند می‌دهد. از نگاه او، زبان امری عمومی و اجتماعی و زبان خصوصی امری ناممکن است. کاربرد زبان در قالب بازی‌های زبانی صورت می‌گیرد و کاربرد بازی‌های زبانی خود، انواع گوناگون صورت‌های زندگی را شکل می‌دهد. صورت‌های زندگی پیوندی با ساختار حیات اجتماعی انسان دارند. در این نوشتار می‌کوشیم نسبت میان کاربرد واژه‌ها و صورت های زندگی را بحث کنیم و نشان دهیم که چگونه کاربرد واژه‌ها، یک بازی زبانی را شکل می‌دهد و چه نسبتی میان بازی‌های زبانی و صورت‌های زندگی وجود دارد. همچنین در این مقاله به بررسی نسبت میان صورت‌های زندگی و تاریخ طبیعی انسان از یک سو و زندگی اجتماعی انسان از سوی دیگر خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد اگرچه پیوند میان این عناصر پذیرفتنی است، اما نمی‌توان آن را به‌طور مطلق تایید کرد؛ زیرا تغییرات در هر یک از اینها لزوماً متناظر با تغییر در عناصر دیگر نیست.
کلیدواژه نظریۀ کاربردی معنا، بازی‌های زبانی، صورت های زندگی، بافت اجتماعی، ویتگنشتاین
آدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره), ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی, دانشکدۀ علوم انسانی, گروه فلسفۀ, ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی, دانشکده علوم انسانی, گروه فلسفه, ایران, دانشگاه امام بین المللی خمینی ره, گروه فلسفه, ایران
پست الکترونیکی mh.haydari@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved