>
Fa   |   Ar   |   En
   مفهوم سازی شک در قرآن؛ حوزه شناختی و نمابرداری واژگانی  
   
نویسنده رکعی محمد
منبع ذهن - 1396 - شماره : 71 - صفحه:31 -49
چکیده    نمابرداری برجسته‎ساختن یک یا چند مفهوم از میان مفاهیم یک حوزه شناختی و بررسی رابطه آن با حوزه شناختی و مفاهیم هم حوزه آن است. حوزه شناختی شک در میان معرفت شناسان، لغت دانان، منطقیان و مفسران غالباً حوزه معرفت شمرده شده است؛ اما از دیدگاه قرآن حوزه شناختی شک را باید حوزه تردید شامل تردید معرفت شناختی و تردید اعتقادی دانست. به همین دلیل قرآن شک را در دو جهت تردید معرفت شناختی و تردید در اعتقاد به کار برده است. نمابرداری واژگانی شک در قرآن نشان می دهد دست کم در سیزده آیه، شک به حوزه ایمان تعلق دارد و تنها دو آیه را می توان به نحوی به حوزه معرفت نسبت داد. بدین ترتیب بر اساس نظریه نمابرداری واژگانی، قرآن شک را در تردید اعتقادی نما کرده است و با بررسی رابطه شک با حوزه شناختی آن مشخص می شود که قرآن شک را به معنای عدم تسلیم ناشی از تردید اعتقادی در نظر گرفته است.
کلیدواژه شک، دستور زبانِ شناختی، حوزه شناختی، نمابرداری، نمابرداری واژگانی
آدرس پژوهشگاه قرآن و حدیث, گروه مبانی معرفتی دانش کلام, ایران
پست الکترونیکی m.rokkaei@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved