>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه افسردگی، اضطراب، نشخوار فکری، سرکوب فکر و سبک‌های مقابله‌ای در همسران بیماران دچار اسکیزوفرنی و افراد عادی  
   
نویسنده درخشان اعظم ,کربلایی محمد میگونی احمد ,صیرفی محمدرضا
منبع روان شناسي كاربردي - 1395 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:367 -386
چکیده    هدف: هدف پژوهش تعیین میزان افسردگی، اضطراب، نشخوار فکری، سرکوب فکر و سبک های مقابله ای در همسران بیماران مرد دچار اسکیزوفرنی و همسران زن افراد عادی بود. روش: روش پژوهش علی مقایسه ای و جامعه آماری همسران بیماران دچار اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان ها، مراکز بهزیستی و توان بخشی تهران و شهریار به‌تعداد 435 نفر که از این تعداد 67 نفر متاهل و 46 نفرشان مایل به همکاری بودند، از میان آن ها به‌روش نمونه برداری هدف‌مند 40 نفر و 40 نفر نیز از میان 1200000 نفر از ساکنان شهریار به‌روش نمونه برداری چندمرحله ای، داوطلبانه و با همتاسازی درآمد خانواده ها انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های افسردگی بک، اِستیر و براون 1996، اضطراب بک، اِپستین، براون و اِستین (1988)، سبک های پاسخ نشخواری نولنهوکسیما، مارو و فریدریکسون 1990، سرکوب خرس سفید وگنر و زاناکاس (1994) و مقابله با موقعیت های تنیدگی زا اندلر و پارکر (1990) جمع آوری و به‌روش تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد همسران بیماران دچار اسکیزوفرنی در افسردگی ( f=119.078، 001/0=p)، اضطراب ( f=120.406، 001/0=p)، نشخوارفکری ( f=63.014، 001/0=p)، سرکوب فکر (f=27.390، 001/0=p) و سبک هیجان محور (f=42.902، 001/0=p) میانگین بالاتری دارند. نتیجه گیری: به بالینگران پیشنهاد می شود در درمان با تمرکز بر سبک های تفکر نشخواری و سرکوب فکر همسران بیماران دچار اسکیزوفرنی و آموزش سبک مقابله ای کارآمدتر، به آن ها کمک کنند تا بتوانند در خود میزان افسردگی و اضطراب ناشی از زندگی با همسر بیمار را کاهش دهند.
کلیدواژه اسکیزوفرنی، اضطراب، افسردگی، سبک های مقابله ای، سرکوب فکر، نشخوار فکری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, گروه روان شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved