>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه ابعاد سبک زندگی اسلامی با بهزیستی روا‌ن‌شناختی در دانشجویان  
   
نویسنده مرحمتی زهرا ,یوسفی فریده
منبع روان شناسي كاربردي - 1395 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:329 -346
چکیده    هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ابعاد سبک زندگی اسلامی با بهزیستی روان‌شناختی کُل و ابعاد آن بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل 1200 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود که از میان آن ها با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای 305 دانشجو بر اساس جدول کرجسیمورگان (1970) انتخاب شدند و پرسشنامه‌های ابعاد سبک زندگی اسلامی کاویانی (1388) و پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف (1995) را تکمیل کردند. برای تحلیل‌ داده‌ها از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد از میان ابعاد سبک زندگی اسلامی، تنها بُعد ویژگی‌های درونی (13/0=b، 050/0=p)، و بُعد اجتماعی (22/0=b، 004/0=p) قادرند بهزیستی روان‌شناختی کُل را پیش‌بینی کنند؛ و هرچند ابعاد دیگر آن قادر به پیش‌بینی معنی‌دار بهزیستی روان‌شناختی کُل نیستند؛ اما می توانند به جز بُعد خودمختاری سایر ابعاد بهزیستی روان‌شناختی شامل پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، تسلط بر محیط، زندگی هدف‌مند، و رشد فردی را نیز به طورمعنی‌داری پیش‌بینی کنند. نتیجه‌گیری: از آن‌جا که بهبود سبک زندگی اسلامی در بُعد ویژگی‌های درونی و بُعد اجتماعی افراد با افزایش بهزیستی روان‌شناختی آن‌ها همراه است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود دست‌اندرکاران، با آموزش این ابعاد از سبک زندگی اسلامی و ارائه راه کارهایی به جوان‌ها برای درونی کردن اعتقادهای مذهبی، نه تنها در جهت داشتن زندگی بهتر و رضایت‌بخش، بلکه برای داشتن بهزیستی بالاتر به آن‌ها کمک کنند.
کلیدواژه بهزیستی روان شناختی، خودمختاری ، دانشجویان، سبک زندگی اسلامی
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
پست الکترونیکی yousefi@shirazu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved