>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوی ساختاری باورهای شایستگی و ادراک از کلاس درس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان: نقش رفتارها و باورهای پیشرفت  
   
نویسنده بای نرگس ,حسن آبادی حمیدرضا ,کاوسیان جواد
منبع روان شناسي كاربردي - 1396 - دوره : 11 - شماره : 1 - صفحه:67 -83
چکیده    هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین الگوی علی روابط بین باورهای شایستگی و ادراک از محیط کلاس درس با پیشرفت تحصیلی با تاکید بر نقش واسطه‌ای باورها و رفتارهای پیشرفت بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر کرج به‌تعداد 102874 نفر در سال تحصیلی 95-1394 بود. از میان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای تعداد 800 دانش‌آموز از 4 دبیرستان دخترانه حجاب، آفاق، البرز، جامی و 4 دبیرستان پسرانه هدف، ادب، میلاد و نوید، انتخاب و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه ادراک از محیط کلاس فراسر، فیشر و مک روبی (1996)، راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دی گروت (1990) و ادراک شایستگی هارتر (1985) جمع‌آوری شد. پس از کنار گذاشتن پرسشنامه های مخدوش و داده های پرت داده های 712 دانش‌آموز تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد الگو با داده‌های پژوهش برازش مناسبی دارد. ضرایب اثر غیرمستقیم باور شایستگی (05/0=β، 3/0=p) و ادراک فرد از کلاس درس (16/0=β، 025/0=p)، نشان داد تنها ادراک فرد از کلاس به‌صورت غیرمستقیم و با میانجی‌گری باورها و رفتارهای پیشرفت می‌تواند عملکرد تحصیلی را پیش‌بینی کند. نتیجه‌گیری: با توجه به نقش کلیدی باورها و رفتارهای پیشرفت، در ارتباط بین ادراک از محیط کلاس و باورهای شایستگی با پیشرفت تحصیلی، لازم است در برنامه‌ریزی آموزشی به این سازه‌ها بیش از پیش توجه شود.
کلیدواژه باورها، پیشرفت، تحصیلی، شایستگی، کلاس درس
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, گروه روان شناسی تربیتی, ایران, دانشگاه خوارزمی, گروه روان شناسی تربیتی, ایران
پست الکترونیکی j_kavousian@yahoo.com
 
   The structural model of competence beliefs and perceptions of classroom environment with academic achievement in students: the role of behaviors and beliefs progress  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved