>
Fa   |   Ar   |   En
   ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون خطرپذیری بادکنکی در جوانان ایرانی  
   
نویسنده نجاتی وحید ,علی پور فرشید ,بداقی الهه ,آقازیارتی علی
منبع روان شناسي كاربردي - 1396 - دوره : 11 - شماره : 1 - صفحه:121 -136
چکیده    هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی، تعیین روایی و هنجاریابی آزمون خطرپذیری بادکنکی در نمونه‌ای از جوانان ایرانی بود. روش: روش پژوهش مقطعی، از نوع پژوهش‌های همبستگی و جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در ترم دوم سال تحصیلی 94-1393 به‌تعداد 6000 نفر بود. از بین آن ها‌ حجم نمونه با لحاظ کردن ملاک‌های ورود و خروج و با توجه به کافی بودن 15 نمونه به ازای هر متغیر و حجم نمونه پژوهش‌های مشابه به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 400 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از آزمون خطرپذیری بادکنکی لجوئز، رید، کهلر، ریچاردز، رامسی و همکاران (2002)، که طراحی آن مبتنی بر فرهنگ و زبان فارسی بود، و مقیاس خطرپذیری در موقعیت‌های اجتماعی نجاتی (1392ب) و پرسشنامه اضطراب، افسردگی و استرس لاویباند و لاویباند (1995) برای بررسی روایی همزمان استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های تحلیل واریانس چندمتغیره و همبستگی تحلیل شد. یافته‌ها: پس از حذف 46 پرسشنامه ناقص و داده‌های پرت، نتایج نشان داد آزمون از آلفای کرونباخ مناسبی=79/0 برخوردار است. رابطه جنس (292/0=f، 738/0=p) و تاهل (24/4=f، 651/0=p) با نمره‌های شاخص‌های آزمون معنادار نبود. همچنین آزمون خطرپذیری بادکنکی روایی همزمان مناسبی با مقیاس خطرپذیری در موقعیت‌های اجتماعی (45/0=r، 05/0=p) و مقیاس اضطراب، افسردگی و استرس (81/0r=، 05/0=p) داشت. نتیجه‌گیری: آزمون خطرپذیری بادکنکی از ویژگی‌های روان‌سنجی مناسبی برخوردار است و می‌توان از آن در موقعیت‌های بالینی و پژوهشی در جهت ارزیابی و سنجش خطرپذیری استفاده نمود.
کلیدواژه آزمون، بادکنکی، خطرپذیری، جوانان ایرانی، هنجاریابی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
   Balloon Analogue Risk Task, validity and standardization in a sample of Iranian youth  
   
Authors
Abstract   
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved