>
Fa   |   Ar   |   En
   اعتباریابی، رواسازی و هنجارسازی شاخص مقایسه‌ای احساس کهتری  
   
نویسنده صمدیان شیما ,باقریان فاطمه ,عسگری علی
منبع روان شناسي كاربردي - 1396 - دوره : 11 - شماره : 1 - صفحه:103 -120
چکیده    <هدف: پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی شاخص مقایسه‌ای احساس کهتری استرانو و دیکسون (1990) انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع آزمون سازی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر کرج به‌تعداد 74963 نفر شامل 37508 پسر و 37455 دختر بود. با روش نمونه‌برداری چندمرحله‌ای 641 نفر به‌این صورت که ابتدا بر اساس منطقه و سپس بر اساس مدرسه اعضای نمونه به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. از آن‌ها تعداد 328 دختر و 313 پسر انتخاب و دو مقیاس خودسنجی و خانواده‌سنجی شاخص مقایسه‌ای کهتری در مورد آن ها اجرا شد. 3 صفت از هر دو مقیاس به‌دلیل قدرت تشخیص و بار عاملی ضعیف حذف و اعتبار 27 ماده باقی‌مانده محاسبه شد. یافته‌ها: یافته ها نشان داد همسانی درونی خودسنجی و خانواده‌سنجی به‌ترتیب 799/0 و 751/0 (001/0=p) و از طریق بازآزمایی با فاصله 45 روز به‌ترتیب 845/0 و 707/0 (003/0=p) مطلوب است. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد مقیاس خودسنجی از چهار عامل و مقیاس خانواده‌سنجی از سه عامل اشباع شده است. تحلیل عاملی تاییدی درستی عامل‌های استخراج شده را تایید کرد. همبستگی شاخص مقایسه‌ای احساس کهتری با مقیاس 58 ماده‌ای حرمت‌ خود کوپراسمیت 1967، به‌منظور برآورد روایی واگرا در مقیاس خودسنجی و خانواده‌سنجی به‌ترتیب 440/0 و 405/0 (002/0=p) و با مقیاس 50 ماده‌ای خودپنداره راجرز 1973، به‌ترتیب 326/0 (002/0=p) و 221/0 (0001/0=p) محاسبه شد. نتیجه‌گیری: پیشنهاد می شود از شاخص مقایسه‌ای احساس کهتری به عنوان مقیاسی معتبر برای تشخیص احساس کهتری در میان دانش‌آموزان مقطع راهنمایی استفاده شود.
کلیدواژه اعتبار، خانواده سنجی، خودسنجی، کهتری، هنجاریابی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه خوارزمی, گروه روان شناسی, ایران
 
   reliability, validity and standardization the Comparative Feeling of Inferiority Index  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved