>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش میانجی‌گر عزت نفس در رابطه بین چشم‌انداز زمان و کیفیت زندگی  
   
نویسنده ضابطی عطیه سادات ,تقی لو صادق ,تاجری بیوک
منبع روان شناسي كاربردي - 1396 - دوره : 11 - شماره : 1 - صفحه:85 -101
چکیده    هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی‌گر عزت نفس در رابطه بین چشم‌انداز زمان و کیفیت زندگی دانشجویان بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس در سال تحصیلی 95-1394 به‌تعداد 35000 نفر بود. به‌روش نمونه‌برداری چندمرحله‌ای 251 نفر از میان دانشجویان رشته برق و کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی و دانشجویان رشته مدیریت و زبان دانشکده علوم انسانی انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل نسخه کوتاه پرسشنامه سازمان بهداشت جهانی 1996؛ سیاهه چشم‌انداز زمان زیمباردو و بوید (1999) و عزت نفس آیزنک 1976 بود. داده‌ها از طریق روش الگویابی معادله‌های ساختاری تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که عزت نفس اثر ابعاد چشم‌انداز زمان گذشته منفی (180/0=β، 001/0=p) و چشم‌انداز زمان حال قضا و قدری (088/0=β، 042/0=p) بر کیفیت زندگی را به‌صورت منفی و اثر ابعاد گذشته مثبت چشم‌انداز زمان (156/0=β، 001/0=p) و آینده چشم‌انداز زمان (134/0=β، 001/0=p) را بر کیفیت زندگی به‌صورت مثبت میانجی‌گری می‌کند. نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود دست اندرکاران با تدوین برنامه هایی به والدین آموزش دهند که به اولویت‌بندی فرزندان خود در انتخاب چشم‌انداز زمان به‌ویژه چشم‌اندازهای متعادل‌تر و همین‌طور برنامه‌ریزی‌ها، هدف‌بندی‌ها و عزت نفس آن‌ها توجه ‌کنند.
کلیدواژه چشم‌انداز،زمان،عزت نفس،کیفیت زندگی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, ایران
 
   The mediator role of selfesteem in the relationship between time perspective and quality of life  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved