>
Fa   |   Ar   |   En
   سطوح آشکار و ضمنی هویت‌های دینی، ملی و مدرن در سازمان‌یافتگی شخصیت نوجوانان و جوانان  
   
نویسنده مزیدی مهدی ,باقریان فاطمه ,نودهی سوسن ,نجاتی پگاه
منبع روان شناسي كاربردي - 1394 - دوره : 9 - شماره : 3 - صفحه:115 -132
چکیده    هدف: هدف پژوهش تعیین سه نوع هویت ملی، دینی و مدرن به‌صورت آشکار و ضمنی بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری نوجوانان و جوانان شهرهای یزد و ساری به تعداد 54602 نفر بود. تعداد 168 نفر به روش در دسترس انتخاب شد. برای جمع‌آوری اطلاعات به روش آشکار از پرسشنامه‌های سنجش هویت ملی، هویت دینی رحیمی‌نژاد و احمدی (1374) و هویت مدرن حاتمی (1390) و برای سنجشِ ضمنی، از آزمون رایانه‌ای تداعی ضمنی (نجات و حاتمی، 1391) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج در ماتریس همبستگی نشان داد رابطه هویت‌های ملی و مدرن در دو سطح آشکار و ضمنی مثبت معنادار و ارتباط میان هویت‌های ملی و دینی با هویت مدرن در سطح آشکار، منفی معنادار است، هرچند در سطح ضمنی رابطه‌ای بین آن‌ها یافت نشد. طبق نتایج تحلیل واریانس، در سطح آشکار نمره‌های زنان تنها در هویت‌های دینی و ملی به‌طور معناداری بالاتر از مردان بود. در سطح ضمنی سنجش هویت نیز تنها تفاوت معنادار در بالاتر بودن هویت مدرن جوانان مازندرانی از نوجوانان مازندرانی بود. نتیجه‌گیری: این نتایج می‌تواند در شناخت ساختار هویتی فعلی نوجوانان و جوانان ایرانی کمک کننده باشد و از آن در برنامه‌های تربیتی موثر در رابطه با هویت استفاده شود.
کلیدواژه هویت دینی ,هویت مدرن ,هویت ملی ,نوجوانان ,شخصیت
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved