>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه توانایی سازمان‌دهی زمانی در کودکان دچار اختلال‌های یادگیری و کودکان عادی  
   
نویسنده اردلان نیما ,علی زاده حمید ,حکیمی راد الهام
منبع روان شناسي كاربردي - 1394 - دوره : 9 - شماره : 3 - صفحه:65 -78
چکیده    چکیدههدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین توانایی سازمان‌دهی زمانی دیداری و شنیداری در کودکان دچار اختلال یادگیری در مقایسه با کودکان عادی صورت گرفت. روش: روش پژوهش، توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پایه سوم تا ششم مقطع ابتدایی ارجاع داده شده به‌مراکز اختلال‌های یادگیری پیشتاران و فرزانگان شهرستان سقز به‌تعداد 400 نفر و نیز 2500 دانش‌آموز عادی مدارس ابتدایی در سال 1393 بود. تعداد 28 کودک دچار اختلال یادگیری به‌صورت در دسترس و 41 کودک عادی به‌صورت تصادفی از دو مدرسه پسرانه وحدت و دانش و دو مدرسه دخترانه استقلال 2 و الزهرا به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، آزمون ضرب آهنگی استامباک 1960 بود. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد کودکان دچار اختلال‌های یادگیری در مقایسه با کودکان عادی از توانایی سازمان‌دهی زمانی شنیداری و دیداری پایین‌تری برخوردارند. نتیجه‌گیری: با توجه به سازمان‌دهی زمانی شنیداری و دیداری پایین‌تر کودکان دچار اختلال‌های یادگیری نسبت به کودکان عادی پیشنهاد می‌شود برنامه‌های مداخلاتی جهت بهبود سازماندهی زمانی کودکان دچار اختلال‌های یادگیری طراحی و همچنین در به‌کارگیری مداخله‌ها و راهبردهای درمانی برای این کودکان به این تفاوت‌ها توجه شود.
کلیدواژه ضرب آهنگی استامباک ,شنیداری ,سازمان‌دهی زمانی ,دیداری ,اختلال‌ یادگیری
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved