>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی برنامه درمانگری «گربه مبارز» بر شکایت‌های جسمانی دانش‌آموزان دختر و پسر دچار اختلال‌های اضطرابی و افسردگی  
   
نویسنده طهرانی زاده مریم ,نظربنلد ندا ,کشاورزی قاسم
منبع روان شناسي كاربردي - 1394 - دوره : 9 - شماره : 3 - صفحه:27 -43
چکیده    هدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی برنامه درمانگری «گربه مبارز» بر شکایت‌های جسمانی دختران و پسران دچار اختلال‌های اضطرابی و افسردگی بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه گواه و جامعه آماری شامل 1400 دانش آموز سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران در سال 93-1392 بود. از میان آن ها، 40 دختر و 40 پسر که بر اساس مصاحبه بالینی دچار یکی از اختلال‌های اضطرابی، افسردگی یا همایندی آن‌ها بودند به تصادف انتخاب و در سه گروه آزمایشی و یک گروه گواه جایگزین شدند. ابزار پژوهش نسخه والد فهرست رفتاری کودک آشنباخ و رسکورلا (2001) بود که مادران در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری تکمیل کردند و 14 جلسه درمانگری انفرادی «گربه مبارز» کندال و هدک (2006) هفته ای یک بار و هرجلسه 45 دقیقه برای کودکان و 2 جلسه برای مادران اجرا شد. برای تحلیل داده‌ها از کوواریانس و تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از کاهش معنادار شکایت‌های جسمانی در گروه‌های آزمایش در مرحله پس‌آزمون و پس از 6 ماه بود و عامل جنس تاثیری در نتیجه درمان نداشت. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود روان شناسان با توجه به اثربخشی روش -درمانگری گربه مبارز بر شکایت های جسمانی کودکان اضطرابی و افسرده، از این راهنمای درمانگری برای کاهش مشکلات رفتاری کودکان استفاده کنند.
کلیدواژه همایندی ,شکایت‌های جسمانی ,برنامه گربه مبارز ,افسردگی ,اضطراب
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved