>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر بخشی مداخله شناختی – رفتاری بر کمال گرایی و احساس گناه در دانشجویان  
   
نویسنده زرگر یدالله ,مردانی مریم ,مهرابی زاده هنرمند مهناز
منبع روان شناسي كاربردي - 1391 - دوره : 6 - شماره : 24 - صفحه:71 -85
چکیده    چکیدههدف: هدف پژوهش تعیین میزان اثربخشی مداخله شناختی -رفتاری بر کمال گرایی و احساس گناه دانشجویان بود. روش: روش پژوهش تجربی، با پیش آزمون، پس آزمون و گروه گواه و جامعه آماری کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل موسسه آموزش عالی دانش پژوهان شهر اصفهان به تعداد 4000 نفر در نیم سال اول سال تحصیلی 1391-1390 بود. از میان آن ها به شیوه تصادفی چند-مرحله ای 14 نفر در گروه آزمایش و 14 نفر در گروه گواه جایگزین شد. ابزار پژوهش مقیاس کمال گرایی اهواز نجاریان، عطاری و زرگر (1378) و آزمون احساس گناه آیزنک، 2007 بود. مداخله شناختی -رفتاری برگرفته از طرح آنتونی، ایرونسون و اشنایدر (2007)، مشتمل بر 8 جلسه، هفته ای 1 جلسه 5/1 ساعته در مورد گروه آزمایش اجرا و داده ها با استفاده از کواریانس چند متغیری تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد مداخله شناختی-رفتاری، کمال گرایی و احساس گناه را در آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه کاهش داده و این اثر در پیگیری یک ماهه نیز تداوم داشته است. نتیجه گیری: مداخله شناختی -رفتاری با اصلاح افکار و عقاید زیربنایی افراد درباره فواید و ضرر های افکار کمال گرایانه، نقش موثری در بهبود کمال گرایی و احساس گناه دارد. پیشنهاد می شود با توجه به تاثیر کمال گرایی در همه جنبه های زندگی، افراد مبتلا در دوران کودکی شناسایی شوند و اقدامات لازم در مورد آن ها انجام گیرد.
کلیدواژه احساس گناه ,کمال گرایی ,مداخله شناختی-رفتاری
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved