>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فرا قشری در کاهش ولع مصرف افراد سو مصرف کننده   
   
نویسنده منصوریه نسترن ,محمود علیلو مجید ,رستمی رضا ,هاشمی تورج
منبع روان شناسي كاربردي - 1391 - دوره : 6 - شماره : 24 - صفحه:43 -56
چکیده    چکیده هدف: هدف پژوهش تعیین میزان اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی در کاهش ولع مصرف افراد سو مصرف کننده متاآمفتامین بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع تک آزمودنی با خط پایه چندگانه و جامعه آماری 1000 نفر سو مصرف کننده متامفتامین مراجعه کننده به درمانگاه ترک اعتیاد آتیه در تهران در زمستان سال 1389 بود. از میان آن ها به روش دسترس 8 نفر انتخاب و به طورتصادفی در چهار گروه 2 نفری جایگزین شدند. با بسامد 10هرتز، 15 جلسه، 2 نفر تحریک -ناحیه پشتی جانبی قشر پیش پیشانی چپ و 2 نفر تحریک ناحیه پشتی جانبی قشر پیش پیشانی راست را دریافت کردند. 2 نفر در وضعیت دارونما و 2 نفر نیز در وضعیت گواه قرار گرفتند. تمام آزمودنی ها پرسشنامه سنجش ولع هرویین تیفانی و دروبز (1991) و آزمون آنالوگ (قیاس) دیداری را در پایان جلسه پانزدهم و یک ماه بعد از دوره درمان در مرحله پیگیری تکمیل کردند. دادهها با استفاده از اندازه اثر و درصد کاهش تحلیل شد. یافتهها: نتایج نشان داد تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری ناحیه قشر پیش پیشانی پشتی جانبی راست، ولع مصرف افراد را به متاآمفتامین به -طورمعناداری کاهش می دهد، اما تحریک ناحیه پشتی جانبی قشر پیش پیشانی چپ چندان موثر نیست. این اثرات یک ماه پس از درمان هم ماندگار بود. نتیجهگیری: می توان از تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری به ویژه ناحیه قشر پیش پیشانی پشتی جانبی راست، به عنوان یک روش درمانی موثر برای کاهش ولع مصرف متاآمفتامین در افراد مصرف کننده سود جست.
کلیدواژه تحریک مکرر مغناطیسی ,سو مصرف کننده ,فراقشری ,متاآمفتامین ,ولع مصرف
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل, ایران, دانشگاه تبریز, دانشیار دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تبریز, دانشیار دانشگاه تبریز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved