>
Fa   |   Ar   |   En
   کیفیت نظام ارزشی و باورهای خودکارآمدی در فرزندان دارای پدرجانباز و غیرجانباز  
   
نویسنده فخری زهرا ,دانش عصمت ,شهیدی شهریار ,سلیمی نیا علیرضا
منبع روان شناسي كاربردي - 1391 - دوره : 6 - شماره : 24 - صفحه:25 -42
چکیده    چکیدههدف: هدف پژوهش تعیین و مقایسه نظام ارزشی و باورهای خودکارآمدی در فرزندان دارای پدر جانباز و غیرجانباز بود. روش: روش مطالعه علّی- مقایسه ای و جامعه آماری 2620 نفر شامل کلیه دانش آموزان دختر خانواده های جانباز در سال های اول تا سوم دبیرستان های شاهد شهر تهران در سال 1389 و 9561 دانش آموز دختر از خانواده های غیرجانباز در دبیرستان های عادی بود. با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 100 نفر از دختران دارای پدر جانباز و برای همتاسازی با آن-ها به صورت هدفمند 100 نفر از دختران دارای پدر غیرجانباز انتخاب و پرسشنامه های ارزش های آلپورت ، ورنون و لیندزی (1960)، خودکارآمدی کودکان و نوجوانان موریس (2001) و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی در موردشان اجرا شد. یافته ها: نتایج نشان داد نظام ارزشی مرجح در فرزندان جانباز ارزش های اجتماعی و و در فرزندان غیرجانباز ارزش های اقتصادی است. درصد جانبازی پدر در مولفه ارزش های اقتصادی و در تمامی مولفه های باورهای خودکارآمدی رابطه منفی و معنادار داشت. نتیجه گیری: سطوح پایین باورهای خودکارآمدی در ابعاد تحصیلی و هیجانی فرزندان جانبازان ممکن است ناشی از مشکلات جانبازی در پدر باشد. بنابراین ارایه خدمات روان شناختی به هنگام برای ارتقا سلامتی خانواده های جانباز به ویژه فرزندان آن ها می تواند نقش موثری در تحکیم نظام ارزشی و باورهای خودکارآمدی فرزندان جانبازان داشته باشد.
کلیدواژه باورها ,خودکارآمدی ,جانباز ,نظام ارزشی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشیار دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشیار دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه تهران, استادیار دانشگاه تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved