>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی قصه درمانی گروهی بر کاهش ناامیدی و تنهایی کودکان دختر مراکز شبه خانواده  
   
نویسنده صنعت نگار سارا ,حسن آبادی حسین ,اصغری نکاح محسن
منبع روان شناسي كاربردي - 1391 - دوره : 6 - شماره : 24 - صفحه:7 -23
چکیده    چکیدههدف: هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تاثیر قصه درمانی گروهی بر کاهش ناامیدی و احساس تنهایی دختران مراکز شبه خانواده بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی و جامعه آماری کلیه دختران بی سرپرست و بد سرپرست مقطع ابتدایی به تعداد 125 نفر در 14مرکز شبه خانواده مشهد بود. از میان آن ها از سه مرکز واجد شرایط 26 نفر به روش دسترس انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش، گواه و شبه گواه جایگزین شدند و به مقیاس ناامیدی کودکان کازدین 1983 و مقیاس تنهایی کودکان آشر، هایمل و رنشاو (1984) در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و 1ماه بعد در مرحله پیگیری پاسخ دادند. قصه درمانی گروهی در 10 جلسه، هر هفته دو جلسه، هرجلسه 5/1 ساعت به گروه آزمایش ارایه و داده‌ها با تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر پردازش شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از تفاوت معنادار میانگین ناامیدی گروه آزمایش با شبه گواه و گواه در مرحله پیش آزمون تا مرحله پس آزمون بود، اما این تفاوت از مرحله پس آزمون تا پیگیری معنادار نبود. تفاوت میانگین تنهایی گروه آزمایش با میانگین تنهایی شبه گواه و گواه از مرحله پیش آزمون تا مرحله پس آزمون معنادار نبود و این عدم معناداری در پیگیری نیز مشاهده شد. نتیجه گیری: قصه درمانی گروهی را می‌توان به عنوان روش موثری برای کاهش ناامیدی کودکان مراکز شبه-خانواده در نظر گرفت.
کلیدواژه تنهایی ,قصه درمانی گروهی ,مراکز شبه خانواده ,ناامیدی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved