>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر دگر آسیب علف‌هرز ازمک (Cardaria draba) بر خصوصیات جوانه‌زنی بذور رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus) وذرت‌شیرین(Zea mays)  
   
نویسنده قبادی مصطفی ,مصطفوی محمدجواد ,موحدی دهنوی محسن ,رضایی برشنه ابوطالب
منبع حفاظت گياهان - 1393 - دوره : 28 - شماره : 1 - صفحه:55 -65
چکیده    به منظور بررسی اثرات دگر آسیب عصاره آبی گل‌آذین، مخلوط برگ و ساقه، ریشه و مخلوط کلیه اندام‌های علف‌هرز ازمک (Cardaria draba) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ذرت‌شیرین و کلزا، آزمایش جوانه‌زنی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج در سال 1390 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل عصاره آبی اندام‌های گل‌آذین، مخلوط برگ و ساقه، ریشه و مخلوط کامل ازمک در چهار سطح 25، 50، 75 و 100 درصد حجمی و تیمار شاهد (آب مقطر) بود. نتایج نشان‌دهنده کاهش درصد و سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه، وزن ریشه‌چه و ساقه‌چه، نسبت طول و وزن ریشه‌چه به ساقه‌چه و افزایش شدت بازدازندگی جوانه‌زنی در اثر افزایش غلظت عصاره آبی ازمک بود. در این تحقیق عصاره اندام هوایی ازمک اثر فیتوتوکسیک بیشتری نسبت به ریشه داشت. افزایش غلظت عصاره‌ها باعث افزایش شدت بازدارندگی آن‌ها شد. اما در اغلب موارد تفاوت معنی‌داری بین غلظت‌های 75 و 100 درصد عصاره ازمک مشاهده نشد. در تمامی موارد کلزا حساسیت بیشتری نسبت به ذرت‌شیرین از خود نشان داد. براساس نتایج این تحقیق می‌توان بیان نمود که ازمک از طریق تولید مواد شیمیایی دارای خاصیت دگر آسیب می‌تواند جوانه‌زنی و رشد کلزا و ذرت‌شیرین را مختل نموده و منجر به کاهش سطح سبز مزرعه و رشد نامطلوب محصول می شود.
کلیدواژه درصد و سرعت جوانه‌زنی ,عصاره آبی دگر آسیب ,درصد بازدارندگی ,رشد گیاهچه
آدرس دانشگاه یاسوج, ایران, دانشگاه یاسوج, ایران, دانشگاه یاسوج, ایران, دانشگاه یاسوج, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved