>
Fa   |   Ar   |   En
   جنگل ایران   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:3


  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی شاه‌بلوط اروپایی Castanea Sativa در جوامع مختلف استان گیلان با استفاده از نشانگرهای Ssr - صفحه:363-375

  tick  ارزیابی وضعیت طراحی جاده‌های پارک جنگلی یاسوج از ‌نظر استفاده از چشم انداز طبیعی - صفحه:377-388

  tick  بررسی اثر تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد اولیة گیاهچة زردتاغ Haloxylon Persicum - صفحه:409-418

  tick  بهبود جوانه‌زنی بذر زالزالک ایروانی و تعیین ترکیبات شیمیایی موجود در میوه و بذر - صفحه:285-297

  tick  تاثیر کوبیدگی خاک مسیرهای چوبکشی بر متغیر ریخت‏شناسی و تخصیص زی‏توده خشک نهال بلندمازو (Quercus Castaneifolia C.A.M) در شرایط گلخانه‏ ای - صفحه:389-407

  tick  تعیین عوامل محیطی موثر بر پراکنش گونه‌های گیاهی در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل‌های آرمرده بانه) - صفحه:299-315

  tick  رابطة همزیستی میکوریزی با عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و آنزیم‌های خاک ریزوسفر شن (Lonicera Nummulariifolia) در رویشگاه چهارطاق اردل - صفحه:329-340

  tick  کارایی پلیمر جاذب‌‌رطوبت تراکاتم (Terracottem) در جنگلکاری‌های دیم - صفحه:317-328

  tick  مدلسازی ساختاری تبیین رفتار مشارکتی روستاییان در حفظ جنگل (مطالعه موردی: ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق اردل) - صفحه:341-362

  tick  ‌خسارت برف به درختان در توده‌های طبیعی و مدیریت‌شده جنگل‌های شمال ایران - صفحه:419-431
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved