>
Fa   |   Ar   |   En
   جنگل ایران   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:3


  tick  ارزیابی تنوع بی مهرگان خاکزی در جنگلکاریهای کاج بروسیا ( Pinus Brutia Ten. ) و زربین ( Cupressus Sempervirens Var. Horizontalis ) منطقة کردکوی - صفحه:297-308

  tick  ارزیابی مقاومت نهال های داغداغان (Celtis Caucasica L.) به تنش خشکی با استفاده از تکنیک فلورسانس کلروفیل - صفحه:287-296

  tick  اندازه گیری تاج بارش و اتلاف تاجی جنگلکاری های زربین و کاج بروسیا و توده طبیعی بلندمازو در کوهمیان آزادشهر - صفحه:363-376

  tick  بررسی امکان نگهداری بذر افرای کرب (Acer Campestre L. ) در شرایط مختلف دما و رطوبت - صفحه:279-286

  tick  بررسی تاثیر فلزات سنگین ( سرب، کادمیوم و کروم) بر برخی خصوصیات ریخت شناسی ریشه نهال های Populus Alba L. و Populus Nigra L. - صفحه:267-277

  tick  بررسی تنوع در جمعیت های بلوط ایرانی (Quercus Brantii) جنگل های زاگرس شمالی براساس نشانگرهای ریخت شناختی و مولکولی Issr و Irap - صفحه:321-338

  tick  توزیع اجزای بارش در جنگلکاری های سوزنی برگ و پهن برگ در اقلیم نیمه خشک ( مطالعه موردی پارک جنگلی شهید بهشتی بروجرد ) - صفحه:339-350

  tick  مقایسة صحت برآورد تراکم تاج پوشش با استفاده ازدستگاهی مشابه کاجانوس تیوب و خط نمونه در تودة بلوط ایرانی - صفحه:309-320

  tick  پاسخ نهال کازوآرینا( Blanconequisetifolia Casuarina ) به تنش غرقابی - شوری - صفحه:255-265

  tick  پویایی فصلی رویش شعاعی بلندمازو ( Quercus Castaneifolia C.A. May. ) (مطالعه موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران، نوشهر- کلیک) - صفحه:351-361
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved