>
Fa   |   Ar   |   En
   جنگل ایران   
سال:1389 - دوره:2 - شماره:3


  tick  بررسی امکان تهیه نقشه های تنوع و تراکم تاج پوشش جنگل های زاگرس با استفاده از تصاویر سنجنده Etm+ (مطالعه موردی: جنگل های قلاجه استان کرمانشاه) - صفحه:231-242

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی پده (Populus Euphratica Oliv.) با ارزیابی پروتئین های محلول به روش Sds-Page - صفحه:253-261

  tick  بررسی تنوع گونه های چوبی در رویشگاه های سفید مازوی گرجستانی (Quercus Petraea Subsp.Iberica) (مطالعه موردی: رویشگاه های چوبه درق و دارانا ارسباران) - صفحه:197-207

  tick  بررسی وضعیت تجدید‌‌ حیات طبیعی جنگل های بلوط غرب در رابطه با عوامل رویشگاهی (مطالعه موردی: منطقه پیردانه پیرانشهر) - صفحه:209-220

  tick  روش سنتی بهره برداری از جنگل های شمال، ارزیابی آثار به توده و خاک جنگل (مطالعه موردی: جنگل خیرود) - صفحه:221-230

  tick  مدلسازی کاهش گسترۀ جنگل با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: حوضۀ آبخیز چهل چای استان گلستان) - صفحه:243-252

  tick  مقایسه منحنی انعکاس طیفی سطح زیر و روی برگ گونه های راش و ممرز با استفاده از طیف سنجی زمینی و شاخص‌های طیفی - صفحه:263-272

  tick  نقش بوم سازگان جنگلی در حفاظت از منابع آبی و برآورد ارزش این عملکرد در جنگل های خزری ایران (مطالعه موردی: آبخیز شماره یک در حوضه 45) - صفحه:187-196
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved