>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه‌سازی بستر کشت قارچ خوراکی شاه صدف با استفاده از ضایعات ارزان قیمت لیگنوسلولزی  
   
نویسنده جانپور جواد ,فارسی محمد ,قلی زاده فاطمه ,پوریانفر حمیدرضا ,رضائیان شراره
منبع علوم باغباني - 1396 - دوره : 31 - شماره : 4 - صفحه:778 -788
چکیده    قارچ خوراکی - دارویی شاه صدف (pleurotus eryngii) یکی از مهمترین گونه‌های قارچ‌های صدفی است. با توجه به اهمیت اقتصادی این قارچ، تاثیر نوع بستر کشت بر خصوصیات آن بررسی گردید. هدف اصلی در این تحقیق بررسی اثر مقادیر مختلف مکمل های غذایی و نوع بستر کشت بر شاخص‌های عملکرد و بهره‌وری بیولوژیکی قارچ شاه صدف بود. از بسترکشت خاک اره با مکمل های سبوس گندم، کنجاله‌سویا، سبوس برنج و تفاله چای و خاک اره به تنهایی برای این منظور استفاده شد. آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار جهت بررسی میزان بهره وری بیولوژیکی، میانگین تعداد و وزن قارچ انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین بهره وری بیولوژیکی قارچ شاه صدف (72%) در ترکیب بستر کشت خاک اره با مکمل‌های سبوس گندم و کمترین بهره وری بیولوژیکی (30%) در بستر کشت خاک اره به تنهایی بدست آمد. همچنین بهترین بستر کشت برای داشتن بیشترین تعداد قارچ بسترکشت خاک اره با مکمل‌های سبوس گندم و بهترین ترکیب سوبسترا برای داشتن بیشترین وزن قارچ ترکیب بسترکشت خاک اره با مکمل تفاله چای توصیه می گردد. نتایج نشان داد ترکیب بستر کشت خاک اره با مکمل‌های سبوس گندم و 7=ph بیشترین سرعت رشد میسلیوم را در عصاره محیط کشت ها در پتری دیش و همچنین در بستر کشت در داخل لوله‌های فالکون داشت.
کلیدواژه بستر کشت، بهره وری بیولوژیکی، ضایعات گیاهی لیگنوسلولزی، قارچ شاه صدف
آدرس جهاد دانشگاهی خراسان رضوی, گروه زیست‌فناوری قارچ‌های صنعتی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, ایران, جهاد دانشگاهی خراسان رضوی, گروه زیست‌فناوری قارچ‌های صنعتی, ایران, جهاد دانشگاهی خراسان رضوی, گروه زیست‌فناوری قارچ‌های صنعتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved