>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1395 - دوره:30 - شماره:4


  tick  اثر محلولپاشی اسید هیومیک و نانوکودفارمکس بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (.Nigella Sativa L) - صفحه:671-680

  tick  ارزیابی شاخص‌های مورفولوژیک توده‌های بومی خربزه استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی - صفحه:605-615

  tick  بررسی اثر چهار نوع لایه پوششی بر خواص فیزیکیشیمیایی میوه انار (رقم میخوش) - صفحه:661-670

  tick  بررسی تنوع کمیت ژنومی (Cvalue) و سطح پلوئیدی در تعدادی از ارقام سیب بومی به روش فلوسایتومتری - صفحه:694-700

  tick  بررسی رشد، زمان گلدهی و کیفیت میوه دوازده رقم سیب در شرایط آب و هوایی ارومیه - صفحه:681-693

  tick  تاثیر تراکم بوته و کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه، میزان و عملکرد اسانس گیاه دارویی زنیان (Carum Copticum L.) - صفحه:651-660

  tick  تاثیر سیلیسیم بر برخی پارامترهای آناتومیکی و بیوشیمیایی شمعدانی معطر (Pelargonium Graveolens) تحت تنش شوری - صفحه:723-732

  tick  تاثیر غلظت های مختلف سایکوسل و سالیسیلیک اسید بر صفات مورفوفیزیولوژیکی کلم زینتی - صفحه:590-596

  tick  تاثیر کود‌های آلی، معدنی و زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه کاسنی پاکوتاه (Cichorium Pumilum Jacq.) - صفحه:597-604

  tick  تاثیر محیط کشت‌های مختلف در ریزازدیادی پایه Gf677 (هیبرید هلو بادام) - صفحه:616-623

  tick  تاثیرکاربرد توام ترکیبات کلسیم‌دار و پلی‌آمین‌های آزاد در زمان‌های مختلف رشدی بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی و عملکرد پسته رقم احمدآقایی - صفحه:733-742

  tick  تعیین آستانه تحمل به تنش خشکی درختچه زرشک زینتی (Berberis Thunbergii Cv. Atropurpurea) در شرایط آب و هوایی مشهد - صفحه:714-722

  tick  تعیین درجه حرارت‌های کاردینال و واکنش جوانه‌زنی بذور به درجه حرارت‌های مختلف در پنج رقم بذر چمن (Turf Grass) - صفحه:643-650

  tick  تعیین سیتولوژیکی مراحل مختلف توسعه میکروسپور در چهار رقم گوجه‌ ‌فرنگی (Lycopersicum Esculentum Mill) - صفحه:634-642

  tick  جمع‌آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه‌های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان - صفحه:701-713

  tick  منابع ژرم پلاسم و خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه ذغال اخته (Cornus Mas L.) در ایران - صفحه:624-633
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved