>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1395 - دوره:30 - شماره:1


  tick  اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک گل‌های بستری خانواده آفتابگردان تحت شرایط کم آبی - صفحه:151-162

  tick  اثر اوره و نیکل بر رشد، غلظت نیترات و عناصر معدنی کاهو رقم سیاهو در آبکشت - صفحه:69-79

  tick  اثر تیامین، اسید آسکوربیک و اسید جیبرلیک، بر برخی شاخص های رشد، میزان رنگیزه‌ها و قند احیاء در گل اطلسی - صفحه:141-150

  tick  اثر هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ باGa3 و Kno3 بر جوانه‌زنی بذر ناترک (Dodonaea Viscosa) تحت شرایط شوری - صفحه:102-111

  tick  ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام زردآلو در شهرستان زنجان - صفحه:35-48

  tick  بررسی تاثیر باکتری Pseudomonas Putida و قارچ Glomus Intraradices بر برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی گیاه شنبلیله L). Trigonella Foenum-Graecum) - صفحه:112-121

  tick  بررسی سازگاری و مطالعه ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی تعدادی از ارقام زیتون (Olea Europaea L.) در شرایط اقلیمی طارم - صفحه:19-34

  tick  بررسی مورفولوژیکی، فنولوژیکی و تغییرات صفات کمی و کیفی میوه طی دوره‌های رشدی حبه انگور رقم قزل اوزوم - صفحه:49-58

  tick  تاثیر اسیدهیومیک و چای‌کود مواد آلی بر فیزیولوژی گیاهی و ویژگی‌های میوه پپینو (Solanum Muricatum) - صفحه:59-68

  tick  تاثیر ترکیبات مختلف بستر کشت بر رشد فیکوس بنجامین ابلق Ficus Benjamina Var. Starlight - صفحه:122-132

  tick  تاثیر سالیسیلیک اسید و سولفات منیزیم کلاته بر بهبود کیفیت میوه (ویژگی های فیزیکی) گلابی رقم لوئیزبون - صفحه:133-140

  tick  تاثیر شوری بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک نهال چهار رقم زیتون (Olea Europea L.) در شرایط گلخانه‌ای - صفحه:1-10

  tick  تاثیر ضایعات مختلف کشاورزی بر برخی از عوامل رشد، عملکرد و میزان پلی‌ساکارید خام میوه‌ قارچ دارویی ریشی (Ganoderma Lucidum) - صفحه:88-92

  tick  تاثیر کاربرد ویناس و افزودنی نیتروژن و فسفر بر رشد و عملکرد گیاه گوجه‌فرنگی - صفحه:11-18

  tick  تاثیر محلول‌پاشی نیتروژن و روی بر صفات کمی چای ترش(Hibiscus Sabdariffa) در منطقه جیرفت - صفحه:93-101

  tick  تاثیرکاربرد خاک پوش پلاستیکی تیره و شفاف بر عملکرد و اجزای عملکرد خربزه در شرایط تنش شوری - صفحه:80-87
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved