>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی خودناسازگاری و تعیین بهترین گرده‌دهنده بــه رقم «اصفهان»  
   
نویسنده اکبری حسن
منبع علوم باغباني - 1393 - دوره : 28 - شماره : 2 - صفحه:192 -198
چکیده    به‌منظور بررسی خودناسازگاری و تعیین بهترین گرده‌دهنده برای رقم تجارتی به’اصفهان‘در این تحقیق اثرات دانه‌گرده‌ 4 ژنوتیپ به، به‌عنوان گرده‌دهنده بر درصد تشکیل میوه و خصوصیات کمی و کیفی میوه رقم به’اصفهان‘ به‌عنوان گیرنده گرده (والد مادری) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در اصفهان به‌مدت سه سال مورد مطالعه قرار گرفت. در این آزمایش رقم گرده‌گیرنده (رقم به’اصفهان‘) با 4 ژنوتیپ گرده‌دهنده (km1، kvd2،pk2 ،nb4 ) و تیمار گرده‌افشانی آزاد به‌عنوان شاهد مورد ارزیابی قرار گرفت. هم‌چنین خصوصیات کمی و کیفی میوه‌ها پس‌ازبرداشت در آزمایشگاه اندازه‌گیری شد. نتایج مقایسه میانگین درصد میوه تشکیل شده نشان داد که بین تیمارهای مختلف گرده‌افشان (به‌جز kvd2 و nb4) اختلاف معنی‌داری وجود دارد. بیشترین میوه تشکیل شده (42/23 درصد) مربوط به ژنوتیپ km1 و کم‌ترین آن (4/8 درصد) مربوط به تیمار خودگرده‌افشانی بود. مقایسه میانگین تیمارهای گرده‌افشانی بر وزن میوه اختلاف معنی‌داری بین تیمار km1 با سایر تیمارها نشان داد. نتایج ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی میوه اختلاف معنی‌داری از نظر سفتی بافت و میزان مواد جامد محلول بین تیمارهای مختلف گرده‌افشانی را نشان داد. ژنوتیپ km1 (به ترش اصفهان) با 80 درصد تداخل زمان گل‌دهی و 4/23 درصد تشکیل میوه، بیشترین تعداد بذر تشکیل شده در هر میوه و بالاترین وزن میوه، به‌عنوان بهترین گرده‌دهنده برای رقم به’اصفهان‘انتخاب و معرفی می‌گردد.
کلیدواژه به ,خصوصیات کمی وکیفی ,خودسازگاری ,ژنوتیپ ,گرده‌افشانی
آدرس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved