>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1392 - دوره:27 - شماره:2


  tick  اثر تراکم بذر و فواصل کاشت بر عملکرد و برخی اجزای رشد گیاه ترب (Rhaphanus Sativus Cv. Longipinatus) در کشت دوم در شالیزار - صفحه:95-102

  tick  اثر تیمارهای ضدعفونی سطحی و چینه‌سرمایی بر جوانه‌زنی بذر انجدان رومی (Koch. Levisticum Officinale) در شرایط درون ‌شیشه‌ای - صفحه:130-138

  tick  اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانه های گل دو ژنوتیپ بادام - صفحه:217-226

  tick  اثر نوع نیتروژن و سطوح اکسیژن در محلول غذایی بر رشد و برخی عناصر پرمصرف کاهو (Lactuca Sativa Cv. Great Leak) در کشت هیدروپونیک - صفحه:148-157

  tick  اثر نیتروژن، کود آلی، پتاسیم و آهن بر محصول، کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی برگ در پسته رقم فندقی پیوند شده بر روی پایه بادامی ریز زرند - صفحه:117-129

  tick  امکان افزایش دور آبیاری بدون کاهش رشد رویشی نهال‌های رز با اعمال پلیمر سوپرجاذب Trawat A200 در یک منطقه نیمه خشک - صفحه:185-192

  tick  بررسی اثر نوع توده و تیمار هورمونی Bap بر باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis L.) - صفحه:201-207

  tick  بررسی اثر همزیستی میکوریزایی بر میزان رشد و جذب عناصر غذایی نهال های خرما (Phoenix Dactylifera) رقم برحی - صفحه:110-116

  tick  بررسی اثرات هرس تابستانه و فسفات کلسیم بر بهبود رنگ، خصوصیات کیفی و انبارمانی میوه سیب رد در منطقه سمیرم - صفحه:208-216

  tick  بررسی امکان انتقال ژن به گیاهان خانواده چتریان با استفاده از روش غوطه‌وری گل - صفحه:139-147

  tick  بررسی تاثیر هورمون و فتوپریود بر تولید ریزغده در دو رقم سیب‌زمینی در شرایط درون شیشه‌ای - صفحه:158-165

  tick  بررسی سازگاری و مقایسه 15 رقم زیتون ایرانی و خارجی تحت شرایط سرپل ذهاب - صفحه:166-177

  tick  تاثیر تیمار های کودی در سطوح مختلف فشردگی بر روی برخی از صفات کیفی چمن پاییزه - صفحه:193-200

  tick  تاثیر شوری غیر یکنواخت در بخشی از ریشه بر شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی گیاه توت فرنگی رقم کاماروزا - صفحه:178-184

  tick  تاثیر منابع مختلف کلسیم بر برخی از صفات کمی و کیفی درگیاه چای (Camellia Sinensis L.) - صفحه:102-109
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved