>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر معدنی در پیاز خوراکی  
   
نویسنده ملاولی مهنا ,بلند نظر صاحبعلی ,طباطبایی جلال
منبع علوم باغباني - 1390 - دوره : 25 - شماره : 1 - صفحه:101 -108
چکیده    نیتروژن یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان بوده و برای بیوسنتز اسیدهای آمینه ضروری می باشد. گوگرد نقش مهمی در بیوسنتز پیش سازهای طعم و بوی آلیوم ها دارد و پتاسیم عملکرد و کیفیت محصول را افزایش می دهد. به منظور مطالعه اثر نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت عناصر معدنی در پیاز خوراکی قرمز آذرشهر، آزمایش گلدانی در سال زراعی 1387، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو عنصر نیتروژن در چهار سطح (5/22، 45، 5/67 و 90 کیلوگرم در هکتار) از منبع نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم در سه سطح (0، 3/78و 6/156 کیلوگرم در هکتار) در دوازده تیمار و چهار تکرار روی پیاز خوراکی رقم قرمز آذرشهر به اجرا درآمد. بدین منظور، نشاهای چند هفته ای، پس از تهیه در خزانه به تعداد 3 بوته در هر واحد آزمایشی که شامل یک گلدان 7 کیلوگرمی بود منتقل شدند و در مجموع 48 گلدان، 144 گیاه پرورش داده شد. در مرحله پیازدهی، یکی از بوته ها از گلدان خارج شده و غلظت عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و گوگرد برگ و همچنین بعد از برداشت، غلظت نیتروژن و گوگرد در سوخ اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که همراه با افزایش سولفات پتاسیم تا 6/156 کیلوگرم در هکتار، غلظت فسفر، پتاسیم، گوگرد برگ و سوخ افزایش یافته، اما بالاترین میزان غلظت نیتروژن برگ و سوخ با کاربرد 3/78 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم به دست آمد. کاربرد نیترات آمونیوم تا90 کیلوگرم در هکتار سبب روند افزایشی در میزان غلظت نیتروژن برگ و سوخ و گوگرد و فسفر در برگ شد، در حالیکه بالاترین غلظت گوگرد در سوخ و پتاسیم در برگ با مصرف 5/67 کیلو گرم در هکتار از این کود مشاهده شد. بنابراین، با توجه به مقدار جذب عناصر و ماده خشک تولیدی، مقادیر 6/156 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و 5/67 کیلوگرم در هکتار نیترات آمونیوم به منظور تولید بالاتر پیاز خوراکی قابل توصیه است.
کلیدواژه پیاز خوراکی ,نیترات آمونیوم ,سولفات پتاسیم ,نیتروژن ,پتاسیم ,گوگرد ,Onion ,Ammonium Nitrate ,Potassium Sulfate ,Nitrogen ,Potassium ,Sulfur
آدرس دانشگاه تبریز, دانشجوی دکترا, ایران, دانشگاه تبریز, استادیار, ایران, دانشگاه تبریز, استاد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved