>
Fa   |   Ar   |   En
   تغییرات بافت شناسی رویان‏زایی رویشی دمبرگ هویج (Daucus Carota L.) در چند محیط کشت بافت  
   
نویسنده موسوی زاده جواد ,مشایخی کامبیز
منبع علوم باغباني - 1390 - دوره : 25 - شماره : 1 - صفحه:94 -100
چکیده    رویا ن زایی رویشی از روش های مدرن تکثیر درون شیشه ای گیاهان است. اساس این تکنیک به دست آوردن سلول بنیادی گیاه و تمایز آن به یک گیاه کامل است. از عوامل موثر در این امر، ترکیب مواد محیط کشت می باشد. لذا، تغییرات بافت شناسی رویان زایی رویشی دمبرگ هویج در سه محیط کشت ms، b5 و nl مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، قطعات یک سانتیمتری از دمبرگ هویج در محیط های کشت مذکور در حالت مایع مستقر گردیدند. برای القای رویان رویشی، غلظت های مختلف هورمون توفوردی و ایندول استیک اسید به کار رفتند. جهت بررسی های بافت شناسی، بعد از مرحله القا ، نمونه گیری از دمبرگ های کشت شده انجام گرفت و سپس نمونه ها در محلول فیکساتور تثبیت شدند. در ادامه پس از طی مراحل آبگیری، پارافین دهی، قالب گیری، برش دهی و رنگ آمیزی، از نمونه ها عکس برداری شد. بر اساس نتایج به دست آمده، تفاوت معنی-داری بین سه محیط کشت ms، b5 و nl از لحاظ تشکیل رویان های رویشی گیاه هویج مشاهده گردید (01/0 > p). به طوری که بیشترین و کمترین تعداد رویان به ترتیب در محیط های کشت b5 و ms تشکیل شد. بیشترین تعداد رویان نیز با کاربرد 904/0 میکرومولار توفوردی در محیط کشت b5 به دست آمد (01/0 > p). بررسی های بافت شناسی دمبرگ هویج در محیط b5، سلول های کوچک حاوی سیتوپلاسم زیاد و در محیط nl هسته های درشت به همراه فراوانی دانه های نشاسته که از علایم سلول رویان زا است، را نشان داد. همچنین در محیط ms، توده سلول های پیش رویان زای تمایز نیافته در زیر اپیدرم دمبرگ مشاهده شد.
کلیدواژه هویج ,رویان زایی رویشی ,بافت شناسی ,محیط کشت ,Carrot ,Somatic Embryogenesis ,Histology ,Medium
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانش آموخته کارشناسی ارشد , ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشیار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved