>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان تاثیر پوسته مغز پسته (Testa) در کاهش رشد قارچ Aspergillus Flavus آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 در مغز ارقام مختلف پسته  
   
نویسنده محمدی مقدم مهدی ,افشاری حسین ,محمدی گل تپه ابراهیم ,حکم آبادی حسین ,راد سینا
منبع علوم باغباني - 1390 - دوره : 25 - شماره : 1 - صفحه:73 -81
چکیده    به منظور ارزیابی تاثیر پوسته مغز پسته(testa) درکاهش میزان رشد قارچ a. flavus آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین b1 ، ده رقم پسته در زمان برداشت پسته از مناطق مختلف کشور جمع آوری گردید. قسمتی از پوسته مغز پسته بهمراه یک میلیمتر از لپه ها یا مغز پسته تراشیده شد. مقدار 20 گرم مغز پسته سالم و 20 گرم مغز پسته زخمی ، پس از ضدعفونی سطحی درون تشتکهای جداگانه قرار داده شد (طرح کاملا تصادفی در سه تکرار).یک میلی لیتر از سوسپانسیون اسپور قارچ aspergillus flavus آفلاتوکسین زا (به غلظت 106×2 اسپور در میلی لیتر) به هر یک از تشتکها اضافه و تشتکها درون ظروف پلاستیکی حاوی آب مقطر سترون (برای تامین رطوبت در حد اشباع ) در انکوباتور در دمای 26 درجه سانتی گراد نگهداری گردید. 5/2 ،5 و 8 روز بعد از مایه زنی، میزان درصد رشد و کلونیزاسیون قارچ در روی مغز پسته سالم و زخمی ارقام مختلف اندازه گیری شد. آفلاتوکسین تولید شده در پسته های آلوده نیز به روش bf استخراج و با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک ( tlc ) و دانسیتومتر، میزان کمی آفلاتوکسین b1 نمونه ها محاسبه گردید. در پایان اختلاف میانگین درصد کلونیزاسیون قارچ a. flavus بر روی پسته های سالم و زخمی ارقام مختلف توسط آزمون t-student مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بررسیهای آماری نشان دهنده معنی دار بودن اختلاف میانگین درصد کلونیزاسیون و اسپورزایی قارچ بر روی مغز پسته های سالم در مقایسه با پسته های زخمی ارقام مختلف، در سطح 1درصد می باشد. بررسیها نشان دادن که اختلاف میزان تولید آفلاتوکسینb1 در پسته های سالم و زخمی نیز در سطح 5درصد معنی دار است. به عبارت دیگر در پسته های سالم ، پوسته می تواند به عنوان سدفیزیکوشیمیای مقاوم در برابر نفوذ قارچ به داخل مغز پسته عمل کرده و باعث کاهش رشد و اسپورزایی قارچ و تولید آفلاتوکسینb1 در مقایسه با پسته های زخمی گردد.
کلیدواژه پسته ,رقم ,آسپرژیلوس فلاووس ,آفلاتوکسین ,پوسته مغز ,Pistachio ,Cultivar ,Aspergillus Flavus ,Aflatoxin ,Testa
آدرس مربی ایستگاه تحقیقات پسته دامغان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان, استادیار , ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشیار , ایران, موسسه تحقیقات پسته کشور, ایران, مربی ایستگاه تحقیقات پسته دامغان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved